بایگانی برچسب برای: حق حبس مبیع

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع :

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع
چیستی عقد :

با توجه به توضیح قانون مدنی در ماده 183 در خصوص عقد :

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند باشند و مورد قبول آنها باشد .

شرایط اساسی برای صحت قرارداد ومعامله:

 1. قصد هردو طرف و رضایت آنها و نبودن هیچگونه اکراه و اجبار
 2. اهلیت داشتن طرفین بدین منظور که عاقل و بالغ و رشید باشند
 3. موضوع معین مورد معامله
 4.  مورد معامله مشروعیت داشته باشد

بیع:

بیع به معنای فروش مالی است که از جانب مالک یعنی فروشنده در مقابل قیمت و بهای آن به خریدار واگذار می کند.
به چیزی که موضوع معامله قرار گرفته است مبیع گفته می‌شود و چیزی که در ازای آن خریدار به فروشنده میدهد ثمن معامله می گویند.
همچنین به فروشنده مبیع ، بایع گفته می شود.

آثار بیعی صحیح واقع شده است :

 1.  به محض وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن خواهد شد
 2.  عقد بیع فروشنده را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد
 3.  عقد بیع فروشنده را به تسلیم مبیع ملزم می نماید
 4.  عقد بیع مشتری را نیز به تحویل ثمن ملزم می کند

حق حبس مبیع و ثمن :

مطابق ماده 377 قانون مدنی :

هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. که در این صورت هر کدام از مبیع که حال باشد باید تسلیم شود.

بدین سان این حقی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است برای دو طرف قرارداد بیع در نظر گرفته است و این بدین صورت است که تا زمانی که خریدار ثمن و قیمت معامله را پرداخت نکند فروشنده نیز می تواند از تسلیم مال به خریدار امتناع ورزد و همچنین برای طرف مقابل این روند قابل اعمال است.

اگر به حل و فصل شدن موضوع خاتمه نیابد آنها می توانند از طریق رجوع به دادگاه ، ثمن یا مبیع را تحویل یاتحویل بگیرنددهند.

یک عقد بیع چه ویژگی های باید داشته باشد؟!

 1. معامله چیزی که خرید و فروش آن از طرف قانون ممنوع شده باشد باطل است مانند خرید و فروش مواد مخدر
 2. مقدار جنس ، مشخصات و ویژگی های مبیع باید در معاملات کاملاً معین باشد
 3. اگر مبیع دارای مشخصات گفته شده در عقد بیع نباشد باطل میشود
 4. اگر بیع مطابق نمونه باشد ،در این صورت باید تمام مبیع مطابق همان نمونه تحویل خریدار داده شود در غیر اینصورت خریدار می تواند بیع را فسخ کند
 5. اگر مبیع ملک باشد و در عقد بیع مساحت آن به صورت اشتباه وارد شود مشتری می تواند بیع را فسخ نماید و همچنین بالعکس اگر مساحت مبیع بیشتر از آن چیزی که قرار بوده باشد فروشنده میتواند بیع را فسخ کند در آخر فروشنده یا مشتری می توانند با هم توافق نمایند.

الزام به تحویل مبیع

دعوی الزام به تنظیم سند :

این نکته در خصوص الزام به تحویل مبیع حائز اهمیت است که اگر ملکی دارای سند رسمی نباشد قبل از این که فروشنده به تحویل مبیع اقدام کند باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کند.

موارد لازمه دعوی الزام به تحویل مبیع:

 1. وجود عقد بین خریدار و فروشنده :اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای الزام به تحویل مبیع موضوعیت ندارد.
 2. بیع به صورت صحیح اتفاق افتاده باشد : اگر عقد بین خریدار و فروشنده به صورت صحیح واقع نشده نشده باشد بیع باطل می‌شود و موجب انتقال مالکیت نمی باشد.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به این دعاوی :

دادگاهی که صلاحیت داشته باشد

اموال منقول:

در خصوص اموال منقولی که ارزش  آنها تا ۲۰ میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.

اموال غیر منقول:

دادگاه صلاحیت دار در مورد اموال غیر منقول همان دادگاه های حقوقی و عمومی حوزه قضایی مورد مال خواهد بود.

پرداخت خسارت در صورت دیرکرد عدم تحویل مبیع :

دو طرف قرارداد می توانند در قرارداد خود برای سرپیچی از تعهدات، ضمانت اجرای مناسبی را پیش بینی کنند.
برای مثال در قرارداد می توانند متذکر شوند که چنانچه فروشنده در موعد مقرر نسبت به تسلیم مبیع اقدام نکند برای خریدار حق فسخ ایجاد شود.
و یا در صورت عدم تسلیم فروشنده بابت هر روز تاخیر و دیرکرد مبلغ معینی را به خریدار بپردازد.

هزینه دادرسی دادخواست الزام به تحویل ملک :

 • در اموال غیر منقول: بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک تعیین می گردد .
 • در اموال منقول: اگرمبیع  مال منقول باشد چنانچه ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، نیم درصد ارزش مال و اگر ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد دو و نیم درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

وکیل الزام به تحویل مبیع

طرق اقدام به دعوی الزام به تحویل مبیع :

 • خواهان دعوا باید دادخواست الزام به تحویل مبیع را در دفتر خدمات قضایی ثبت نماید
  مدارک لازم : اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مبایعه نامه یا سند و سایر مدارک
 • همانطور که گفته شد چنانچه خواهان دعوی مالک سند رسمی نباشد بهتر از قبل از دادخواست الزام به تحویل مبیع، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند تا به رد دعوا برخورد نکند قاضی بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان و همچنین دفاعیات خوانده اقدام به صدور رای می کند.
 • آراء صادر شده در این‌گونه دعاوی قابلیت واخواهی و تجدیدنظر را دارند و بعد از صدور رای بدوی ۲۰ روز مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از همان دادگاه دارند در صورتی که اعتراض به رای بدوی وارد شود و دادگاه تجدیدنظر جدید تشکیل شود رای دادگاه قطعی و لازم الاجرا است.

وکیل متخصص الزام به تحویل مبیع :

از آنجایی که این دعاوی از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار است بهتر است شما به وکیل متخصص و با تجربه در این حوزه مراجعه فرمایید و روند پیگیری پرونده خود را با متخصص و خبره ترین وکیل طی کنید.
بدین منظور برای رسیدگی هرچه بهتر پرونده‌های خود به گروه وکلای با تجربه و متخصص عدل گو مراجعه فرمایید.