نوشته های نسیم خزایی

تفسیر ماده 33 قانون مدنی

تفسیر ماده 33 قانون مدنی ماده ٣٣- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه […]

تفسیر ماده 33 قانون مدنی

ماده 33 قانون مدنی ماده ٣٣- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد […]

تفسیر ماده 32 قانون مدنی

ماده 32 قانون مدنی ماده ٣٢- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله، که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبور است. تفسیر ماده 32 قانون مدنی مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد (مانند بوته ها […]

تفسیر ماده 50 قانون مدنی

ماده 50 قانون مدنی ماده 50-اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود مشارالیه مسوول آن نخواهد بود. تفسیر ماده 50 قانون مدنی مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع  (امین) ، تلف مال بر عهده او است.

تفسیر ماده 49 قانون مدنی

ماده 49 قانون مدنی مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. تفسیر ماده 49 قانون مدنی هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است.

تفسیر ماده 48 قانون مدنی

ماده 48 قانون مدنی ماده 48-منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننمایند. تفسیر ماده 48 قانون مدنی انتفاع خارج از حدود متعارف، سوء استفاده است. همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین. اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد […]

تفسیر ماده 47 قانون مدنی

ماده 47 قانون مدنی ماده ۴٧- در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است . تفسیر ماده 47 قانون مدنی اگر پیش از قبض یکی از دو نفر بمیرد یا محجور شود، عقد باطل است. پیش از قبض، عقد تمام نیست و الزامی برای دو طرف ایجاد نمی کند، مگر این که […]

تفسیر ماده 46 قانون مدنی

ماده 46 قانون مدنی ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. تفسیر ماده 46 قانون مدنی اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود، آنچه واقع شده ممکن […]

تفسیر ماده 45 قانون مدنی

ماده 45 قانون مدنی ماده ۴۵- در موارد فوق، انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود […]

تفسیر ماده 44 قانون مدنی

ماده 44 قانون مدنی ماده ۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند. تفسیر ماده 44 قانون مدنی حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ و حجر مالک و […]