نوشته‌ها

مواد مخدر

وکیل مواد مخدر : یکی از مشکلاتی که در دهه های اخیر بسیاری از جوانان جامعه را گرفتار خود کرده است استعمال و حمل و نگهداری مواد مخدر است و جامعه و خانواده را از جهت مادی و معنوی و… بسیار تحت فشار قرار داده است.

مواد مخدر چیست؟

به ماده خالص یا ترکیبی که استفاده از آن سبب وابستگی افراد به مصرف مجدد آن می‌شود مخدر می گویند .

مواد مخدر در 4 گروه تقسیم میشوند :

  1. مخدر گیاهی: از جمله تریاک مورفین هروئین کدئین و…
  2. روانگردان های گیاهی: ازجمله حشیش، کوکائین و …
  3. روانگردان شیمیایی: ال اس دی ،اکستازی و …
  4. مواد مخدر مجاز : مثل متادون، دیازپام، اگزازپام و …

 

وکیل مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر طبق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر:

  • مجازات حمل مواد مخدر ۱ تا ۵۰ گرم تا ۵۰ ضربه شلاق و تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی است.
  • مجازات حمل بیشتر از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم برابر با ۵ میلیون تا ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق است.
  • مجازات حمل مخدر بیشتر از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ تا ۵ سال حبس است.
  • و حمل بیش از ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو گرم مواد مخدر ،۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس است.

اگر حمل مواد مخدر ۵ کیلو تا ۲۰ کیلو گرم تکرار شود علاوه بر مجازات های مذکور، در ازای جریمه نقدی اموالی که ناشی از جرم است مصادره می شود و اگر سه مرتبه تکرار شود مجازات آن اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم است.

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلو گرم مانند مجازات حمل بیش از ۵ کیلوگرم تا ۲۰ کیلوگرم است اما با این تفاوت که در صورت یک کیلوگرم مواد مخدر اضافی ۲۰۰۰۰۰۰ریال به جزای نقدی اضافه می شود و تکرار حمل مواد مخدر بیش از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلوگرم مجازات آن اعدام و مصادره اموال به دست آمده از حمل مواد مخدر است.

مجازات حمل مواد مخدر بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم همان مجازات دو مورد قبل است و به حبس ابد نیز محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مجازات شان اعدام و مصادره اموال ای است که از طریق حمل مواد مخدر به دست آمده است.

مجازات کسانی که اقدام به کشت خشخاش یا کوکا و یا کشت شاهدانه به جهت تولید روان گردان ها و مواد مخدر صنعتی کنند طبق ماده 2 مبارزه با مواد مخدر به قرار زیر است :
بار اول :جریمه نقدی به میزان ده تا صد میلیون ریال
بار دوم :جریمه نقدی به میزان پنجاه تا پانصد میلیون ریال و 30 تا 70 شلاق .
بار سوم :جریمه نقدی صد میلیون تا یک میلیارد ریال و 1 تا 70ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
بار چهارم : اعدام .

مجازات کسانی که اماکن غیرمجاز استعمال مواد مخدر برپا می کنند چیست ؟

کسانی که به منظور استعمال مواد مخدر و در پوشش یک فعالیت مشروع ، اماکنی را دایر میکنند به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهند شد .

به استناد ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر کسانی که به منظور استعمال مواد مخدر یا داروهای روان گردان صنعتی غیردارویی ،مکانی را (هرچند در پوشش یک فعالیت دیگر باشد) دایر کنند و یا آن مکان را اداره و مدیریت نمایند به حبس از یکسال تا دو سال و جریمه نقدی از پنج میلیون تا دہ میلیون ریال و شلاق از ضربه تا 74 ضربه محکوم میشوند .

چنانچه مرتکب کارمند دولت و یا موسسات وابسته به دولت باشند ، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند .
همچنین دادگاہ می‌تواند به عنوان مجازات تتمیمی این اشخاص را از حقوق اجتماعی همچون فعالیت صنفی یا اداری محروم کند.

مجازات مصرف شیشه چیست ؟

در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود. اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت می‌گیرد.

با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیون های عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده اند فرصت برگشت به جامعه داده ‌شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است.

اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد.

وکیل مواد مخدر

با توجه به مطالبی که ذکر شد و از آنجایی که حمل مواد مخدر از قبیل جرائم سنگین و پیچیده است و نیازمند اثبات ادله رفع اتهام و.. است بهتر است در این امور با وکیل متخصص کیفری مشورت حاصل شود زیرا وکیل با تجربیات و مهارت خود در این زمینه به بهترین شکل میتواند از حقوق موکل خود دفاع کند .در صورت نیاز به وکیل مجرب کیفری از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید.

تماس