بایگانی برچسب برای: سهم الارث

وکیل متخصص انحصار وراثت

وکیل متخصص انحصار وراثت: ترکه یا ارث به معنای مالی که از میت باقی می‌ماند (اعم از ملک، زمین ،وجه نقد، بدهی و غیره). وراث به اشخاصی می گویند که از متوفی ارث می برد.

انحصار وراثت پس از فوت یکی از اعضای خانواده و برای تعیین میزان سهم الارث هر یک از وراث انجام میشود و به واسطه گواهی انحصار وراثت میزان ارث هر یک از اعضای خانواده مشخص میشود.

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

  1. شناسنامه و گواهی فوت متوفی
  2. استشهادیه محضری
  3. رسیده گواهی مالیات بر ارث
  4. شناسنامه وراثت
  5. وصیت نامه
  6. دادخواست انحصار وراثت

وکیل متخصص انحصار وراثت

شناسنامه و گواهی فوت متوفی:

پس از فوت متوفی و تایید پزشک مربوطه مراحل توسط اداره ثبت احوال ثبت و شناسنامه متوفی باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی آن به دادگاه الزامی می باشد.

استشهادیه محضری:

اسامی تمام وراث باید در فرم مخصوص که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته شود و توسط دو نفر از اشخاص که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضای افراد فوق نیز باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید و گواهی مربوطه به دادگاه ارائه شود.

رسید گواهی مالیات بر ارث:

وراث باید بعد از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی های متوفی اعم از منقول و غیر منقول را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه کنند و رسید آن را دریافت نموده همراه مدارک دیگر تقدیم دادگاه کنند.

وصیت نامه:

در صورتی که متوفی وصیت نامه ای از قبل تنظیم کرده باشد، باید وصیت نامه همراه دیگر مدارک به دادگاه تقدیم کند.

دادخواست انحصار وراثت:

فرم مخصوص وراثت که با امضای همه وراثت و شاهدان در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده و همراه دیگر مدارک لازم ذکر شده در موارد فوق به یکی از شوراهای حل اختلاف تحویل دهید.

این نکته نیز حائز اهمیت است که لازم نیست همه ورثه در شورای حل اختلاف حضور داشته باشند یک نفر از وراث هم برای ارائه مدارک و دادخواست به شورای حل اختلاف برود کافی است.

مرجع صلاحیت دار صدور گواهی انحصار:

مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آن قرار داشته باشد.

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است.

که امروزه شورای حل اختلاف این وظیفه را بر عهده دارد اگر اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است.

بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلف سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت تهران باشد بعد از فوت، دادگاه تهران صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هرچند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در استان دیگری باشد.

چیزی که موجب ارث می شود دو امر است:

  • نسب
  • سبب

خویشاوندان نسبی:

رابطه شخصی با شخص دیگر از طریق ولادت چه مستقیم باشد مثل رابطه دختر و پدر و چه با واسطه مانند دو خواهر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند شده اند.

خویشاون سببی:

رابطه‌ ای است که بین دو نفرکه در اثر ازدواج به وجود می آید.

به موجب ماده 862 قانون مدنی :

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

طبقه اول:

پدر و مادر و اولاد،اولاد اولاد(نوه)

طبقه اول به دو درجه تقسیم می شود:
درجه‌ی اول پدر مادر و فرزندان درجه دوم اولاد اولاد نوه های متوفی

طبقه دوم:

اجداد( پدر و مادربزرگ) ، برادر، خواهر و اولاد آنها

درجه اول: اجداد مادربزرگ پدر بزرگ و برادر و خواهر
درجه دوم: فرزندان خواهر و برادر و اولاد آنها

طبقه سوم:

اعمام (عمو) و عمات ( عمه) اخوال (دایی) و خالات(خاله) و اولاد آنها

درجه اول عمو و عمه و خاله و دایی

اولاد آنها درجه دوم

وکیل متخصص انحصار وراثت:

شما می توانید برای پیشروی بهتر و سریعتر پرونده های انحصار وراثت خود به وکلای با تجربه ومتخصص عدلگو مراجعه فرمایید.