بایگانی برچسب برای: دلایل رخداد از کار افتادگی

مشاوره حقوقی از کار  افتادگی:

به طور کلی از کار افتادگی به معنی از دست دادن و یا کاهش قدرت و توان فرد برای انجام فعالیت و شغل خود می باشد که در پی آن فرد کار خود را از دست بدهد
مشخص کردن نوع و درصد از کار افتادگی فرد از از سخت ترین موضوعات پیشرو در این موضوع است که از اهمیت حیاتی نیز برخوردار است.

از کار  افتادگی

تعریف از کار افتادگی از منظر قانون:

از نظر قانون به طور کلی ازکارافتادگی به دو نوع کلی و جزئی تقسیم بندی می شود:

۱) از کار افتادگی کلی:

طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتوانند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ۳.۱ درصد از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

۲) از کار افتادگی جزئی:

طبق بند ۱۴ ماده ۲ قانون از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

دلایل رخداد از کار افتادگی:

به طور کلی از کار افتادگی می تواند علت وقوع بسیاری از موارد باشد مانند بیماری ، حوادث و غیره که در قانون برای هر یک از این رویدادها ضوابط و شرایط خاصی در نظر گرفته شده است.

بیماری:

قانونگذار برای این نوع از دلایل رخداد از کار افتادگی بند قانونی خاصی را وضع کرده که به آن می پردازیم:

طبق بند ۷ ماده ۲ قانون بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاد کند و موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می شود
در اینجا قانونگذار از بیماری به صورت کلی صحبت کرده و به نوع و سطح بیماری در ایجاد و رخداد از کار افتادگی اشاره‌ای نکرده و لازم به ذکر است که شناسایی ابعاد آن بسیار حائز اهمیت است.

حادثه:

به طور کلی قانون گذار از حادثه به‌عنوان اتفاق و پیشامدی غیر قابل پیش بینی که به طور ناگهانی یا بر اثر انجام عملی رخ داده باشد یاد می کند.
قانونگذار در بند ۸ ماده ۲ قانون ذکر می‌کند که حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است، پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدمه بر جسم و روان فرد بیمه شده می گردد‌.
با توجه به توضیحات تکمیلی ای که توسط قانونگذار مبنی بر انواع حادثه بیان شده می توان حوادث را بر دو نوع حادثه ناشی از کار و حادثه غیر ناشی از کار تقسیم بندی نمود.

حوادث ناشی از کار:

در این نوع از حوادث ، با تشخیص این موضوع توسط بازرس معین شده برای پرونده، فرد از کار افتاده می تواند احقاق حق مبنی بر دریافت مستمری و غرامت نقص وارد بر جسم یا روح خود را درخواست کند قابل ذکر است که اثبات این موضوع در پیشگاه قانون از نکات بسیار حائز اهمیت است.

قانونگذار برای اینگونه از مواقع موادی را تصویب نموده که به بررسی آنها می‌پردازیم:

ماده ۶۶ قانون:

در این ماده قانونگذار حوادث ناشی از کار را از زیر شاخه تعهدات سنگین مالی به‌شمار برده و بیان داشته که چنانچه وقوع حادثه رخ داده ناشی از کار یا قصور کارفرما و رعایت نکردن مقررات حفاظتی رخ داده باشد،سازمان مربوطه مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما حضور خواهد کرد به همین دلیل ضروری است که واحد های بررسی جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده ۶۶ مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارت وارده را از کارفرما وصول نمایند.

وقایع غیر ناشی از کار و بیماری عادی:

قانونگذار در ماده ۹۱ قانون در این نوع از وقایع را بیان کرده:
۱) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶ درصد بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود

۲) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود
۳) اگر درجه کاهش قدرت بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت

مرجع ذی صلاح برای شناسایی و تشخیص از کار افتادگی:

قانونگذار در ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی که برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها تصویب شده مقرر می‌دارد که برای تشخیص مقدار از کار افتادگی فرد، کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی رسیده است.

مشاوره حقوقی از کار افتادگی

احتساب میزان مستمری مد نظر برای فرد از کار افتاده:

میزان حقوقی که برای فرد از کار افتاده توسط سازمان تامین اجتماعی معین گردیده عبارت است از مقدار از کار افتادگی شخص×میزان حقوق مستمری که برای شخص تعیین گردیده.

طبق بند قانونی قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از۱/۳۰ حقوق متوسط بیمه شده × سنوات پرداخت حق بیمه (مشروط بر این که این مبلغ از ۵۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه شخص از کار افتاده کمتر و صددرصد آن بیشتر نباشد.)
افراد از کار افتاده ای که متاهل بوده و دارای فرزند بوده ویا اولیای خود را تحت تکفل داشته باشند، باید حقوق دریافتی مستمری آنها از ۶۰% حقوق متوسط آنها کمتر باشد و همچنین از طرف سازمان تامین اجتماعی معادل ۱۰ درصد حقوق مستمری آنها به عنوان هدیه در صورتی که حقوق دریافتی آنها از ۶۰ درصد متوسط حقوقشان بیشتر نباشد به حسابشان پرداخت خواهد شد.

طریقه ی مراجعه فرد برای  تشکیل پرونده در کمسیون پزشکی:

به هنگام وقوع اتفاق و انتقال فرد به بیمارستان پزشک معالج فرد از کار افتاده برگه ای به عنوان اظهار نظر خود تکمیل کرده و در پرونده شخص بیمه شده قرار می‌دهد تا پس از تکمیل شدن جزئیات آن توسط فرد تحویل کمیسیون پزشکی قرار گیرد
پس از انجام تاییدیه های اولیه و سنجش حقیقی بودن آنها مسئول موجود در کمیسیون های پزشکی ،چکیده ای از توضیحات و گفته های پزشک معالج تهیه و به کمیسیون پزشکی ارسال می نماید و پرونده در جریان قانونی خود قرار می گیرد
در واقع نظریه ی کمیسیون پزشکی از مهم‌ترین ملاک ها برای شروع اقدامات قانونی در جهت احقاق حق فرد از کار افتاده می باشد.

مدارک مورد نیاز برای پیگیری و احقاق حقوق از کار افتادگی:

۱) برگه نظریه تصویب شده توسط کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
۲) کپی مدرک شناسنامه فرد بیمه شده و اولیا و خانواده ی تحت تکفل ایشان
۳) کپی کارت ملی شخص بیمه شده و خانواده تحت تکفل ایشان
۴) کپی سند ازدواج در صورت متاهل بودن شخص از کار افتاده

مشاوره حقوقی از کار افتادگی:

با توجه به توضیحات گفته شده در بالاتر و با توجه به سطح اهمیت موضوع ، حضور یک وکیل ماهر و متخصص و یا استفاده از دانش و تجربه ایشان در طول پیشبرد پرونده از نکات حائز اهمیت است و مجموعه حقوقی عدل گو مفتخر به ارائه مشاوره های حقوقی ۲۴ ساعته به شما عزیزان می باشد.

در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.