نوشته‌ها

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی:

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی:حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی
1. ماده ۱۳ ق.م.ا سابق مقرر میداشت: «حد ، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. »

۲. حدود زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و سرقت که در ق.م.) بیان شده است مورد قبول مشهور فقهاست اما در مورد جرایمی همچون ارتداد و ست پیامبر اختلاف نظر وجود دارد.

٣. منظور از «شرع» صرف آیات و روایات شرعی نیست زیرا بسیاری از احکام حدود مستند به اجماع یا نظر مشهور فقهاست.

تفسیرماده 15 قانون مجازات اسلامی

۴. وصف معین بودن برای حد در کتاب های فقهی به کار رفته تا آن را در مقابل تعزیر قرار دهد. بنابراین حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد (اردبیلی، ح.ج.ع، ج ۲، ص ۱۵۱).

۵. معین بودن نوع و میزان و کیفیت حد در شرع به معنای آن نیست که شارع هیچ حکمی از احکام حدود را مسکوت نگذاشته است بلکه بسیاری از احکام حدود در فقه و قانون مسکوت مانده است که برای پیدا کردن احکام آنها باید به قواعد عمومی مجازات ها مراجعه کرد (ر.ک: زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب حدود، ج ۱ و ۲، انتشارات ققنوس)

6.حد به معنای منع است و مجازات های شرعی را از آن جهت حد نامیده اند که مانع ارتکاب جرم می شود.

تماس