وکیل تنظیم قرارداد : شاید به نظر برسد که تنظیم قرارداد ، موضوعی ساده ای باشد و کاری است که از هر شخصی بر بیاید. اما با تعمیق در موضوع قرارداد و تنظیم قرارداد متوجه میشویم که امری بسیار پیچیده و دارای زوایای پنهانی می باشد که نیاز است که با وکیل حقوقی مجرب و متخصص در این امور همکاری شود.

مرحله پیش قرارداد

در این مرحله طرفین قرارداد با یکدیگر بطور مستقیم و بی واسطه و بدون نماینده ای به مذاکره مینشینند و صحبتهای کلی و اجمالی درباره موضوع قرارداد و شرایط قرارداد انجام میدهند.

وکیل تنظیم قرارداد

در این مرحله متخصصین امر مربوط به قرارداد بیشتر مذاکره میکنند و درباره مسایل تخصصی غیرحقوقی به توافق میرسند..
پس از ختم مذاکره ، پیش نویس قراردادی تنظیم میشود که به منظور مداقه در مفاد قرارداد انجام میشود که اصولا با یکسری اصلاحاتی از سوی طرفین و وکلای ایشان صورت میپذیرد.

مرحله تنظیم قرارداد

کار اصلی وکیل در مرحله تنظیم قرارداد بوجود می آید. در این مرحله میباشد که وکیل هنرمندی خود را به منصه ظهور میرساند.
وکیل قرارداد را به قسمت های مختلفی تقسیم میکند تا قرارداد شفاف و واضح باشد تا هیچ تفسیری نتوان از آن کرد.

فیلدهای مختلف قرارداد

هر قرارداد از قسمتهای مختلفی تشکیل میشود که عبارتند از :

الف) عنوان

در انتخاب عنوان باید توجه ویژه ای کرد چه آنکه بطور مثال در جامعه قراردادی فی ما بین طرفین اتفاق میافتد به نام مبایعه نامه اما زمانی که قرارداد از سوی یک وکیل بررسی میشود ، در حقیقت اجاره به شرط تملیک میباشد.

بحثی وجود دارد به نام توصیف که قاضی محترم در دادگاه انجام میشود.بدین مضمون که قاضی توجهی به نام قرارداد شما نمیکند بلکه به استنباط خود از قرارداد منعقده توجه میکند . بدین شرح که طرفین در مدافعات به بیع بودن عقد اشاره دارند در حالی که قاضی معتقد به عقد دیگری میباشد.

ب) وجه التزام قرارداد

یکی از قسمت های بسیار مهم در قرارداد ، وجه التزام میباشد . بدین توضیح که اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند ، یک اهرم فشاری به نام وجه التزام وجود دارد که طرف مقابل اجبار به انجام تعهد داشته باشد.

ج)تعهدات طرفین

توصیه میشود که در قرارداد از عبارت “اهم وظایف” خودداری کنید. بدین شرح که اگر سایر تعهداتی که به آنها اهم اطلاق نشده است ، ایفا نشود ، شخص مقابل میتواند در دادگاه چنین استدلال کند که چون این وظیفه مهم نبوده است ، پس میتوان آن وظیفه را انجام نداد.

د) مدت قرارداد

البته این قسمت در همه قراردادها صدق نمیکند و فقط در قراردادهای موقت مثل اجاره محلی از اعراب دارد.

توصیه مهم برای تنظیم قرارداد

در قرارداد حتما اطمینان حاصل کنید که طرف مقابل شما اصیل باشد . پرونده های بسیاری در محاکم طرح شده است که شخص منعقد کننده قرارداد اصیل نبوده است ؛ به عبارت دیگر معامله فضولی بوده است و نیاز به تنفیذ مالک خواهد داشت . حال اگر مالک معامله را تنفیذ نکند ، خسارتی هنگفتی به شخص دیگر قرارداد وارد میشود که میتوان با بررسی ساده در ابتدا قرارداد از این خسارت جلوگیری کرد.

قرارداد الحاقی

قراردادی است که معمولا در حوزه قرارداد کارگری و کارفرمایی مطرح است و بدین خاطر الحاقی اطلاق میشود که توافق کارمند یا کارگر به آن از طریق امضا الحاق میشود.

در این نوع قرارداد که نوعی قرارداد حاکمیتی میباشد ، فرد امضا کننده قرارداد مجبور است کلیه بندهای قرارداد را قبول کند و نمیتواند شخصا شرط و شروطی را به قرارداد اضافه کند.

در تنظیم قرارداد ها باید با وکیل مجرب و متخصص در امور قراردادی مشاوره اخذ گردد. گروه وکلای عدل جویان این امکان را به شما میدهد که با متخصصین امر مشورت کنید.

وکیل الزام به تنظیم سند : زمانی که بین دو فرد حقیقی یا حقوقی ، معامله ی بیعی رخ میدهد ، معامله ابتدایی مذکور بین طرفین یک سند عادی می باشد. توضیحات بیشتر در ادامه توسط وکیل متخصص ملکی گروه حقوقی عدل گو :

بطور مثال فروشنده و خریدار در عقد بیع ، طی مبایعه نامه ای با یکدیگر قراردادی منعقد میکنند. سند مبایعه نامه یک سند عادی میباشد.

برای انتقال مالکیت شرعی ، توافق دو طرف مبتنی بر سند عادی هم موثر خواهد بود اما مطابق قانون ثبت ، قانون گذار محترم ، شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام او باشد .

طبق قانون ثبت ، دولت کسی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام خود در اختیار داشته باشد.
بنابراین لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار به طرفیت فروشنده احساس میشود.

وکیل الزام به تنظیم سند

چه مواقعی لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احساس میشود؟

زمانی که بین فروشنده و خریدار قراردادی منعقد میشود ، فروشنده مکلف است جهت انتقال مالکیت ، در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حضور پیدا کند و اقدام لازم را انجام دهد.(چه در قرارداد منعقد شده بعنوان تکلیف فروشنده ذکر شده باشد چه در قرارداد ذکر نشده باشد)
زمانی که فروشنده از این وظیفه قانونی خود امتناع میکند ، خریدار برای احقاق حق خویش به محکمه مراجعه میکند.

نحوه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟

به دو شکل میتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را پیشبرد:

  1. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه بین خریدار و فروشنده مشخص شده باشد ، وقتی که خریدار در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی حضور پیدا میکند اما فروشنده از حضور امتناع میکند، در این حالت خریدار از دفترخانه اسناد رسمی گواهی عدم حضور دریافت میکند و سپس به دادگاه جهت اقامه دعوای حقوقی روانه میشود.
  2. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی ذکر نشده باشد ، ابتدا خریدار به فروشنده طی اظهارنامه ای درخواست میکند که در تاریخ مشخصی در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت بطور رسمی حضور پیدا کند.اگر مدتی از اظهارنامه گذشت و پاسخ و اقدامی صورت نپذیرفت، خریدار دوباره از دفتر خانه اسناد رسمی ، گواهی عدم حضور را دریافت کرده و به روال قبل در دادگاه اقامه دعوا میکند.

نحوه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه چگونه میباشد؟

از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد و از لحاظ صلاحیت محلی ، اگر مربوط به اموال غیرمنقول مانند خانه باشد ، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود و اگر مربوط به اموال منقول مانند اتومبیل باشد ، در محل اقامت خوانده اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میشود.

خریدار با تنظیم دادخواست با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه مراجعه میکند .
توصیه میشود خریدار علاوه بر اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت نیز از دادگاه درخواست کند تا با این اقدام ، از خرید و فروش های بعدی توسط فروشنده و کلاهبرداری ایشان جلوگیری شود.
پس از دریافت دادخواست ، دادگاه به بررسی اسناد و مدارک از قبیل بررسی اوراق مبایعه نامه ، معاینه محل ، نظریه کارشناسی و … میپردازد. النهایه دادگاه به صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی مبادرت میکند .

اگر علیرغم حکم دادگاه، فروشنده امتناع از تنظیم سند رسمی کند، چه اقدامی صورت میپذیرد؟

اگر با وجود حکم قضایی، فروشنده بازهم از تنظیم سند رسمی در دفترخانه امتناع کرد ، دادگاه به دفترخانه اسناد رسمی اجازه میدهد که تنظیم سند رسمی را انجام دهد.

استفاده از وکیل الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیچیدگی های حقوقی در بطن خود دارد که احتیاج به اخذ وکلای با تجربه و خبره دارد. گروه وکلای عدل گو متشکل از وکلای خبره و با تجربه ای هستند که به شما در این خصوص میتوانند راهگشایی کنند.

تماس