تفسیر ماده 33 قانون مدنی

ماده ٣٣- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

تفسیر ماده 33 قانون مدنی

 1. اگر کسی حبه (دانه) یا اصله (نهال) دیگری را در زمین خود به کارد، محصول از آن مالک دانه و نهال است.
 2. اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده به کارد، محصول از آن او است و مالک میتواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصب بگیرد ( الزرع للزارع و لوکان غاصبا).
 3. در تعارض دو مالکیت تبعی ( طبیعی و مصنوعی) مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه میچربد

ماده 33 قانون مدنی

ماده ٣٣- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

تفسیر ماده 33 قانون مدنی

 1. اگر کسی حبه (دانه) یا اصله (نهال) دیگری را در زمین خود به کارد، محصول از آن مالک دانه و نهال است.
 2. اگر شخصی دانه و نهال خود را در زمین غصب شده به کارد، اصول از آن او است و مالک میتواند اجرت المثل انتفاع از آن را از زارع غاصد بگیرد ( الزرع للزارع و لوکان غاصبا).
 3. در تعارض دو مالکیت تبعی ( طبیعی و مصنوعی) مالکیت مصنوعی حاکم است و ارزش کار بر سرمایه میچربد.

ماده 32 قانون مدنی

ماده ٣٢- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله، که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.

تفسیر ماده 32 قانون مدنی

مالکیت تبعی که در این ماده پیش بینی شده ممکن است بر ثمره های طبیعی اموال باشد (مانند بوته ها و درختان خودرو در زمین و حمل حیوان و آب چشمه) یا مصنوعی و در نتیجه عمل انسان مانند (زراعت و میوه و ساختمان).

ماده 50 قانون مدنی

ماده 50-اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع ، تلف شود مشارالیه مسوول آن نخواهد بود.

تفسیر ماده 50 قانون مدنی

مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت تعدی یا تفریط منتفع  (امین) ، تلف مال بر عهده او است.

ماده 49 قانون مدنی

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

تفسیر ماده 49 قانون مدنی

هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده منتفع است.

ماده 48 قانون مدنی

ماده 48-منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننمایند.

تفسیر ماده 48 قانون مدنی

 1. انتفاع خارج از حدود متعارف، سوء استفاده است. همچنین است افراط در انتفاع و تغییر مصرف عین.
 2. اگر حق انتفاع از گوهر گران بهایی باشد و مالک شرط کند که منتفع باید آن را در صندق نسوز نگهداری یا در خارج شهر از آن استفاده نکند،منتفع باید از این دستور پیروی کند وگرنه ضامن تلف است.

ماده 47 قانون مدنی

ماده ۴٧- در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است .

تفسیر ماده 47 قانون مدنی

 1. اگر پیش از قبض یکی از دو نفر بمیرد یا محجور شود، عقد باطل است.
 2. پیش از قبض، عقد تمام نیست و الزامی برای دو طرف ایجاد نمی کند، مگر این که مستند به التزام اضافی در نگاهداری عهد باشد؛ مانند ایجاب همراه با التزام.
 3. مال موضوع حق باید قابلیت قبض را برای منتفع داشته باشد و اگر مالی، به خودی خود یا در اثر موانع خارجی، در استیلا منفعت قرار نگیرد حبس واقع نمی شود.

ماده 46 قانون مدنی

ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 46 قانون مدنی

 1. اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود، آنچه واقع شده ممکن است تملیک مال ((اعم از عین و منافع) یا اباحه باشد.
 2. موضوع حق انتفاع ممکن است مال معین یا مجموع دارایی مالک یا بخشی از آن باشد، مانند حق انتفاع از املاک.

ماده 45 قانون مدنی

ماده ۴۵- در موارد فوق، انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد.

تفسیر ماده 45 قانون مدنی

 1. حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است تملک می‌کند.
 2. بخش اخیر ماده ناظر به وقف و حبس است و حق انتفاعی که به ملاحظه شخصیت منتفع برقرار شده است ولی حقی که به سود دارایی منتفع است پس از فوت او به وارثان می رسد.
 3. اگر حق سکنی در خانه‌ای به مدت طولانی برقرار شود و در عقد شرط کنند که اگر در خلال مدت منتفع فوت کند، فرزندانش بقائم مقامی او حق سکنی داشته باشند ایجاد حق سکنی نافذ است، هرچند منتفع در زمان قرارداد فرزندی نداشته باشد

ماده 44 قانون مدنی

ماده ۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

تفسیر ماده 44 قانون مدنی

حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ و حجر مالک و منتفع منحل می شود.

در امکان رجوع مالک و انحلال انتفاع با فوت مالک و منتفع اختلافی در عمل وجود ندارد و ثمره بحث در حجر مالک ظاهر می‌شود که عدم انحلال با ظاهر قانون مدنی سازگارتر است. به نظر می‌رسد که منتفع نیز می‌تواند از امتیازی که به سود و به وجود آمده است بگذرد و این امکان یکی از آثار تفاوت میان حق انتفاع و مالکیت منافع است.