ویژگی های قرار تامین خواسته : نهاد تامین خواسته به منظور جلوگیری از تلف و تضییع شدن خواسته دعوا توسط قانونگذار محترم بنا شده است . تامین خواسته رایی می باشد که از سوی قاضی دادگاه در قالب قرار صادر میشود . در ادامه با عدل گو همراه باشید…

ماهیت تامین خواسته

منظور از تامین خواسته ، توقیف اموال منقول و غیرمنقول می باشد که توسط مراجع قضایی صورت میگیرد.

زمان درخواست تامین خواسته

تامین خواسته که از سوی خواهان دعوا مطرح میشود در سه زمان قابل طرح میباشد:

الف) قبل از تقدیم دادخواست و طرح دعوا در محاکم قضایی
ب) در حین تقدیم دادخواست به مرجع قضایی
ج) در جریان دادرسی نیز میتوان از سوی خواهان به طرفیت خوانده ، قرار تامین خواسته را از مرجع قضایی درخواست کرد.

قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته در امور کیفری

بطور کلی تامین خواسته با هدف مطالبه حقوق مالی میباشد که حقوق مزبور طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، در دعاوی کیفری نیز وجود دارد. فلذا صدور قرار تامین خواسته در دعاوی کیفری قابل تصور میباشد.

خسارت احتمالی در تامین خواسته

زمانی که فرد تقاضای صدور تامین خواسته در جهت امنیت خواسته خود میکند ، خسارتی که در قبال این توقیف مال از سوی اجرای احکام دادگاه به خوانده وارد میشود را نقدا به صندوق دادگستری باید بپردازد.

تعیین وجهی که خواهان بعنوان خسارت احتمالی باید بپردازد بستگی به میزان خواسته و نظر دادگاه دارد و تا زمانی که خسارات از سوی دادگاه وصول نشود ، صدور قرار تامین منتفی خواهد بود.

استثناء در پرداخت خسارت احتمالی

در برخی دعاوی خواهان لازم نیست در مقابل درخواست تامین خواسته ، خسارت احتمالی به صندوق دادگستری بپردازد که از جمله :

الف) دلیل دعوای طرح شده ، سند رسمی باشد.

ب) دعوای طرح شده مربوط به چکی باشد که گواهی عدم پرداخت آن از دادگاه اخذ شده باشد.

مرجع صالح رسیدگی به تامین خواسته :

دادگاهی صلاحیت صدور قرار تامین خواسته را دارد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد. بطور مثال اگر خواسته تا 20 میلیون تومان بود ، قرار تامین خواسته توسط شورای حل اختلاف صادر خواهد شد .

غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارتامین خواسته :

قرارهای قابل تجدیدنظر در قانون آیین دادرسی مدنی در باب تجدیدنظر احصاء شده است که از جمله میتوان به قرار رد دعوا اشاره کرد. بنابراین قرارتامین خواسته جزو قرارهای قابل تجدیدنظر نمیباشد.

تبدیل مال توقیف شده در تامین خواسته :

قانونگذار محترم در نهاد تامین خواسته این حق را به خوانده دعوا داده است که اختیار دارد عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری ودیعه بگذارد.

همچنین خوانده میتواند به جایگزینی از مالی که توسط اجرای احکام دادگاه توقیف شده است ، مال دیگری معرفی کند به شرط اینکه مال جایگزین از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.

البته لازم به ذکر است که اگر عین خواسته توقیف شده باشد ، تبدیل مال فقط منوط به رضایت خواهان خواهد بود.

اصل بر این است که توقیف مالی صورت نگیرد زیرا هنوز دینی ایجاد نشده است که خواسته دعوایی باشد . زیرا قرار تامین خواسته یک قرار تبعی است و وابسته به خواسته دعوا میباشد . اما بر این اصل ، استثنایی وارد است و آن هم زمانی است که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع باشد

قرار تامین به خوانده ابلاغ میشود اما زمانی که ابلاغ فوری ممکن نباشد ، ابتدا قرار تامین اجرا میشود و سپس ابلاغ می شود.

تماس