وکیل پولشویی : منظور از جرم پولشویی یعنی پنهان کردن خاستگاه غیرقانونی پول.
به عبارت اخری همان طور که از واژه پولشویی هویداست ، پولشویی یعنی شستن پول و تطهیر پول میباشد تا پی به کثیف بودن و نامشروع بودن منبع حاصل از آن نبرند.

بعنوان مثال فردی از طریق خرید و فروش مواد مخدر صاحب مال و اموالی میشود ولی برای فرار از چنین اتهامی ، ثروت خود را در بخش خصوصی سرمایه گذاری میکند که به ظاهر تحسین برانگیز باشد و منبع نامشروع درآمد حاصل از آن را پنهان میکند , در ادامه با توضیحات وکیل پولشویی گروه حقوقی عدل گو  همراه باشید.

وکیل پولشویی

عنصر قانونی جرم پولشویی

ماده 2 اصلاحی مصوب سال 1397 قانون مبارزه با پولشویی ، بصورت مستقیم و شفاف به این جرم اشاره کرده است.
البته در مواد دیگری هم اشاره ای به جرم پولشویی شده است مثل :

 • بند ذ ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که درباره انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا روزنامه کثیرالانتشار مربوط به جرم پولشویی را بیان میکند.
 • بند چ ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 که درباره این است که جرم پولشویی ، تحت عنوان جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
 • ماده 15 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1394 ، درباره تبدیل شدن تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی است که مرتکب به اشد مجازات محکوم میشود.

عنصر مادی جرم پولشویی

اعمال متعددی پیکره جرم پولشویی را تشکیل میدهد از جمله :

 • تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشاء مجرمانه
 • مبادله عواید به منظور کتمان کردن منشا مجرمانه
 • کمک به مرتکب جرم منشاء به نحوی که مشمول تبعات قانونی ارتکاب جرم نشود.
 • تحصیل عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشاء مجرمانه آن

عنصر معنوی و روانی جرم پولشویی

مانند هر جرم دیگری آگاهی فرد ، قصد ، اراده ، اختیار مرتکب از اهمیت زیادی برخوردار است .کمااینکه در بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی نیز بدین علم و آگاهی اشاره کرده است.

وکیل پولشویی متخصص : بنابراین اگر فرد علم و اطلاع نداشته باشد که منشاء پول غیرقانونی است و حاصل از جرایم بوده است و آن را تملک یا تحصیل کند ، مرتکب جرمی نشده است.

مجازات جرم پولشویی

در ماده 9 اصلاحی مصوب سال 1397 قانون مبارزه با پولشویی ، مجازات جرم مذکور ذکر شده است که عبارتند از :

 • مصادره شدن اصل مال و درآمد حاصل ارتکاب جرم منشاء ، مرتکبین جرم پولشویی
 • اگر جمع اموال و درآمد تا 1 میلیارد تومان باشد ، محکوم شدن به حبس تعزیری درجه 5
 • اگر جمع اموال و درآمد بیش از 1 میلیارد تومان باشد ، محکوم شدن به حبس تعزیری درجه 4
 • جزای نقدی معادل ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است.

کسی را که مرتکب جرم منشاء شده و از این طریق اموالی را بدست آورده است ، نمیتوان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود.

با رعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان میشود.

با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 همین قانون احصاء شده است ، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.

جرم منشاء اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور هم جرم باشد.

تماس