وکیل مهر و موم ترکه , بهترین وکیل متخصص برای مهر و موم ترکه در تهران

ترکه چیست؟

منظور از واژه ترکه این است که زمانی که فرد فوت می کند ، اموالی که از او باقی میماند ، ترکه او به حساب می آید . به عبارت دقیق ، ترکه به کلیه دارایی های مثبت (طلب) و دارایی های منفی (بدهی) گفته می شود که فقط قسمت مثبت آن به ورثه متوفی به ارث میرسد ، در ادامه با عدل گو همراه باشید…

وکیل مهر و موم ترکه در تهران

ماهیت مهر و موم

مهر و موم یک فرآیند است که بدین شرح است :

  1. صورت مجلسی به منظور ذکر کلیه اموال متوفی تهیه می شود .
  2. از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک مکان سکونت میکردند ، تعهد گرفته می شود که چیزی از اموال متوفی مخفی نکرده اند و سپس صورتمجلس به امضای اشخاص ذینفع میرسد.
  3. کلید قفل ها در دادگاه بایگانی میشود و برای اموالی که قفل کردن آنها ممکن نیست ، نگاهبانی بر آن می گمارند یا اینکه به توصیف آن در صورتمجلس اکتفا می شود.

فلسفه مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه با توجه به دلایل ذیل انجام می شود:

  • به منظور حفظ حقوق وراث برای جلوگیری از بین رفتن ترکه و اموال متوفی
  • به منظور تشخیص وضعیت مالی متوفی برای شناسایی طلبکاران و بدهکاران او

مرجع صالح مهر و موم ترکه

وکیل مهر و موم ترکه از امور حسبی می باشد و نیازی به طرح دعوا از سوی شخصی لازم نیست و از سوی مدعی العموم یعنی دادستان ، برای حفظ حقوق وراث انجام می شود . طبق بند ت ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ، مهر و موم ترکه و رفع آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است .

مهر و موم در صورت عدم ترکه

در صورتی که متوفی مالی نداشته باشد ، بازهم صورت مجلسی تهیه می شود و در آن ذکر می شود که متوفی هیچ ترکه ای ندارد.

مهر و موم ترکه اتباع خارجه

طبق ماده 337 قانون امور حسبی ، مهر و موم ترکه اتباع خارجه کاملا شبیه مهر و موم ترکه اتباع ایرانی می باشد و هیچ تفاوتی با یکدیگر نمی کنند.

افراد ذیل میتوانند درخواست مهر و موم ترکه کنند :
الف)وراث ب) موصی له ج) طلبکار د) وصی متوفی

اموال عمومی و دولتی در همان محلی که متوفی آنها را گمارده است ، محفوظ میماند.

خیر ، ورثه تا زمانی که از ترکه رفع مهر و موم نشده باشد ، حق دخالت و تصرف در آن را ندارند و حق اقداماتی از قبیل فروش و رهن و غیره را ندارند حتی اگر بخواند طلب طلبکاران را بدهند.

در مواقعی خود مرجع قضایی راسا اقدام به مهر و موم ترکه میکند که عبارتند از :
الف- زمانی که شخصی در خانه اجاره ای فوت کند و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
ب- در صورتی که اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

در مواقع فوری که اقدام سریع و قانونی برای مهر و موم ترکه و حفظ آن اموال لازم است ، کلانتری محل میتواند اقدام به مهر و موم ترکه کند.

تماس