وکیل شرکت : در عالم حقوق ، اشخاص به دو دسته کلی تقسیم میشوند که عبارتند از :

  1. اشخاص حقیقی که منظور همان فرد فرد افراد جامعه میباشند.
  2. اشخاص حقوقی ، اشخاصی که متشکل از گروهی از افراد هستند.

شرکت یک شخصیت حقوقی میباشد که برای هدفی خاص تشکیل شده است .

انواع شرکت

وکیل شرکت : شرکت از جهات مختلفی تقسیم بندی میشود که به شرح ذیل میباشد:

الف) از جهتی ، به شرکت مدنی و شرکت تجاری تقسیم بندی میشود. بدین توضیح که شرکت مدنی چیزی جز مال مشاع نمیباشد و دارایی شرکا همان دارایی شرکت است . اما شرکت تجاری متشکل از آورده های هر یک از شرکا میباشد و دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میباشد.

وکیل شرکت

ب) از جهتی ، به شرکت تجاری موضوعی و شرکت تجاری شکلی تقسیم بندی میشود.بدین توضیح که شرکت موضوعی از لحاظ موضوع فعالیت با توجه به ماده 2 قانون تجارت ، تجاری محسوب میشود اما شرکت شکلی ، با توجه به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، از لحاظ تشریفات تشکیل ، تجاری است حال موضوع شرکت تجاری باشد یا موضوع شرکت غیرتجاری باشد.

ج) از جهتی ، طبق ماده 20 قانون تجارت به 7 دسته تقسیم میشوند که در آینده مختصرا به تشریح آنها میپردازیم با عدل گو همراه باشید .

شرکت تضامنی

شرکتی میباشد که در آن دو یا چند نفر با موضوع تجاری گرد هم جمع میشوند . مثلا دو برادر هر کدام با سرمایه 200 میلیون تومان اقدام به تشکیل شرکتی با موضوع خرید اموال منقول به قصد فروش را میکنند.

قاعده مهمی که در این نوع شرکت حاکم است ، اگر شرکت به هر علتی بدهکار بشود ، هر یک از شرکا وظیفه پرداخت تمام بدهی را دارند اگرچه بیش از آورده آنها باشد.

شرکت با مسولیت محدود

شرکتی میباشد که در آن دو یا چند نفر با موضوع تجاری گرد هم جمع میشوند. تفاوت شرکت با مسولیت محدود با شرکت تضامنی در میزان مسولیت شرکاء میباشد که اگر بدهی شرکت بیش از میزان آورده شرکاء باشد ، برخلاف شرکت تضامنی ، هر یک تنها به میزان آورده خود مسول هستند.

شرکت نسبی

این شرکت از حیث قواعد تا حدود زیادی مرتبط با شرکت تضامنی میباشد. بدین شرح که مدیر شرکت فقط از داخل مجموعه شرکاء انتخاب میشود.
یا اینکه هر کدام از شرکاء که قصد دارند سهم خود را انتقال بدهند باید با موافقت تمام شرکاء اتفاق بیافتد .
اما تنها تفاوتی که بین شرکت تضامنی با شرکت نسبی وجود دارد بدین شرح است که شرکای تضامنی باید هر یک کلیه بدهی های شرکت را پرداخت کنند اما در شرکت نسبی تنها به نسبت آورده ، شرکاء مسولیت دارند.

شرکت سهامی

شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص از انواع شرکت سهامی هستند.
در هر دو شرکت ، سرمایه به سهام تقسیم میشوند اما در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه شرکت را مردم پرداخت میکنند اما در شرکت سهامی خاص مردم در تامین سرمایه دخالت ندارند. همچنین مسولیت شرکاء تنها بسته به مبلغ اسمی روی برگه سهام است.

بله از هر جنبه و حیثی شرکت از شرکاء شخصیتی مستقل و متفاوت دارد. بطور مثال اقامتگاه شرکت ، همان مرکز اداره شرکت میباشد.

طبق قانون تجارت ، شرکتی که تحت عنوان هیچ کدام از شرکتهای معین در قانون تجارت به ثبت نرسند ، در حکم شرکت تضامنی خواهند بود. در واقع ضمانت اجرای بسیار قوی قانونگذار میباشد که برای افرادی است که میخواهند از قوانین فرار کنند.

تماس