وکیل شرب خمر , مصرف مشروب : مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و تحت عنوان جرم “مصرف مسکر” نام گذاری شده است.  مسکر در لغت به معنای شراب و مشروب می باشد . جرم مصرف مسکر ، در فصل ششم ، کتاب دوم ، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قرار دارد.

توضیحات تکمیلی در ادامه با وکیل کیفری گروه حقوقی عدل گو …

عنصر قانونی جرم مصرف مشروب

در ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، بدین جرم اشاره شده است و بنابراین در زمره مجازات حدود قرار گرفته است.
همچنین در ماده 701 باب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درباره تجاهر و علنی مصرف کردن مشروبات الکلی صحبت به میان آورده است و قانونگذار آن را در زمره مجازات تعزیری قرار داده است .

وکیل شرب خمر , وکیل متخصص مصرف مشروب

عنصر مادی جرم شرب خمر

عنصر مادی هر جرم عبارت است از پیکره تشکیل دهنده یک جرم که در مصرف مسکر ، خوردن و تزریق مسکر ، چه کم باشد چه زیاد باشد ، چه جامد باشد چه مایع باشد ، مست کند یا مست نکند ، خالص باشد یا خالص نباشد ، موجب تحقق جرم مصرف مسکر میباشد .

عنصر معنوی و روانی جرم شرب مشروبات الکلی

وکیل شرب خمر و مصرف مشروب  : بطور کلی ، اصل بر این است که هر عمل مجرمانه ای توسط شخصی انجام میشود ، آن فرد آگاه است که فعل مجرمانه انجام داده است و در اصطلاح گفته میشود “جهل به قانون مسموع نیست”.

اما جرایم حدی خلاف اصل مذکور است و جهل به قانون مسموع است.

همچنین فرد در هنگام مصرف مشروبات باید قصد و اراده و اختیار داشته باشد. بنابراین بعنوان مثال فرد با این قصد که آب می آشامد ولی اشتباها الکل مصرف کند ، مرتکب هیچ جرمی نشده است.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

هشتاد ضربه شلاق ، مجازات حدی جرم مصرف مشروبات الکلی میباشد که بر خلاف مجازات تعزیری که دارای حداقل و حداکثر هستند ، مجازات حدی یک مقدار مقطوع است .

ادله اثبات جرم شرب خمر

اقرار

مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی ، در کلیه جرایم با یک بار اقرار جرم ثابت می شود منتها در شرب خمر ، دو بار اقرار لازم است تا جرم مذکور ثابت شود.

شهادت

وفق ماده 199 قانون مجازات ، نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد است و جرم شرب خمر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

سوگند

نص صریح ماده 208 اشاره دارد که جرایم مستوجب حد با سوگند نفی یا اثبات نمیباشد . بنابراین در جرم مصرف مشروبات الکلی ، ادله اثبات دعوایی به نام سوگند راهی ندارد.

بحث فقهی درباره شرب خمر

یکی از مسایل فقهی درباره بحث شرب خمر که مورد توجه واقع شده است ، این است که اگر شخصی با قصد اینکه بخواهد شرب خمر کند ، اما مایعی که مینوشد ، آب باشد حکم قضیه چیست؟

پاسخ این سوال اختلافی میباشد ؛ عده ای از علمای حقوق معتقدند که جرم شرب خمر اتفاق نیافتاده است هر چند که قصد طرف شرب خمر باشد. عده ای دیگر از علمای حقوق نیز معتقدند که این عمل جرم محسوب می شود هر چند که مسکر را مصرف نکرده باشد.

خیر ؛ فقط در صورت تظاهر به مصرف مشروبات الکلی به هشتاد ضربه شلاق محکوم میشوند.

بله همان مجازات جرم شرب خمر را دارد و مرتکب به 80 ضربه شلاق محکوم میشود.

تماس