وکیل ربا : ربا در لغت به معنای سود و فایده میباشد . هر جرمی از عناصری تشکیل شده است که عبارتند از :

عناصر قانونی جرم ربا

  • عنصر مادی
  • عنصر معنوی

جرم ربا از این قاعده مستثنی نمیباشد و نیازمند تحلیل در این حوزه میباشد اطلاعات بیشتر در ادامه همین مقاله گروه حقوقی عدل گو .

عنصر قانونی جرم ربا

وکیل ربا : طبق اصل معروف و شناخته شده ی قانونی بودن جرم و مجازات ، هیچ فعلی جرم نمیباشد مگر اینکه در قانون جرم انگاری شده است.بنابراین طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی در باب پنجم ، ربا جرم محسوب میشود که قانونگذار بدین شرح آورده است:

” هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی ، دریافت نماید ، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.”

وکیل ربا

عنصر مادی جرم ربا

منظور از عنصر مادی ، پیکره جرم میباشد و منظور آن چیزی است که در عالم خارج اتفاق افتاده است. در جرم ربا ، عنصر مادی طبق ماده 595 عبارتند از جنسی را با همان جنس با شرط اضافه معامله نمودن و یا زاید بر مبلغ پرداختی ، پولی را دریافت نمودن است.

عنصر معنوی جرم ربا

عنصر معنوی از دو جزء تشکیل شده است :

الف)سوء نیت عام

منظور همان قصد مجرمانه میباشد یعنی فرد در انجام فعل مجرمانه باید قصد و اراده داشته باشد . بطور مثال نباید فرد در حالت خواب باشد که اگر اینگونه باشد جرمی مرتکب نشده است.

بنابراین ربادهنده و ربا گیرنده هر دو باید قصد و اراده در انجام این فعل مجرمانه داشته باشند.
سوء نیت عام از منظر دیگر یعنی شخص مرتکب بداند و آگاه باشد که عمل ارتکابی از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است. آگاه بودن شخص از جرم بودن فعل ارتکابی مفروض است و وظیفه مجرم است که ثابت کند به جرم بودن فعل اطلاعی نداشته است.

ب)سوء نیت خاص

این ویژگی تنها در جرایم مقید به نتیجه حایز اهمیت میباشد مثلا در جرم قتل که مقید به نتیجه میباشد و نتیجه آن سلب حیات از دیگری میباشد اما در خصوص جرم ربا ، این جرم مقید به نتیجه نمیباشد.

مجازات جرم ربا

وکیل ربا : نکته ای جالب میباشد که قانونگذار محترم هم برای ربا دهنده و هم برای رباگیرنده مجازات تعیین کرده است که عبارتند از:

  • حبس از 6 ماه تا 3 سال
  • شلاق تا 74 ضربه
  • جزای نقدی معادل مال مورد ربا

حکم استثنایی

حکمی قانونگذار وضع کرده است که طی آن حکم اگر بین پدر و فرزند یا بین زن وشوهر عملی که قانونگذار آن را به جرم ربا تعیین کرده است ، انجام شود، اقدام انجام شده ربا محسوب نخواهد شد.به عبارت دیگر هیچ زمانی بین زن وشوهر یا بین پدر و فرزند ربایی صورت نخواهد پذیرفت.

انواع ربا

طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ، ربا 2 نوع است:

الف) ربای قرضی :

سودی است که طبق شرط ، قرض دهنده از قرض گیرنده دریافت میکند.

ب) ربای معاملی

یکی از طرفین زاید بر معوض ، از طرف دیگر دریافت کند مشروط بر اینکه عرفا و شرعا از جنس واحد باشند.

تعیین تکلیف در خصوص ثروتهای ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد اما رسیدگی به جنبه کیفری جرم ، در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد.

بله شخص دیگری هم به مجازات جرم ربا محکوم میشود و او واسطه ی بین ربا دهنده با رباگیرنده میباشد.

تماس