وکیل دیه : دیه در لغت به معنای خونبهاست. دیه یکی از انواع مجازاتی است که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدان اشاره کرده است.  دیه در مواقعی ظهور پیدا میکند که جنایات غیرعمدی بر تمامیت جسمانی انجام شده باشد .

البته در جنایات عمدی بر تمامیت جسمانی نیز در صورتی که شرایط قصاص فراهم نباشد ، مجازات دیه ظهور پیدا میکند .

انواع دیه

دیه بر دو نوع است:

الف)دیه مقدر

مال معینی است که در شرع مقدس مقرر شده است.

ب)دیه غیر مقدر

نام دیگر آن ارش است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند .

راه های اثبات دیه

یکی از راه های اثبات دیه ، قسامه است که به دو قسمت جنایت بر نفس و جنایت بر اعضاء تقسیم میشود:

وکیل دیه

  • قتل عمدی موجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد ، تنها در صورت فقدان ادله دیگر به جز سوگند مرتکب اثبات میشود.
  • در جنایات بر اعضا ، چه عمدی و چه غیر عمدی ، در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند ، با اقامه قسامه توسط مجنی علیه ، دیه ثابت میشود و بدین شرح است که:

اگر دیه کامل باشد ، شش قسم و اگر نصف دیه باشد ، سه قسم از سوی مجنی علیه لازم است.

مسئول پرداخت دیه

وکیل دیه : براساس اصل شخصی بودن مجازات ، دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است. اما بر این اصل قانونی ، یک استثناء وارد است که در صورتی است که جنایت خطای محض باشد . خطای محض جنایتی است که به وسیله بچه ، دیوانه ، فردی که خواب است ، انجام شده است .

در این حالت دیه توسط پدر و پسر فرد مرتکب پرداخت میشود اما توجه شود اگر این جنایت با اقرار مرتکب یا انصراف او از سوگند و قسامه ثابت شود ، برعهده شخص خود مرتکب است.

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه بستگی به نوع جنایت ارتکابی دارد که از زمان وقوع جنایت حساب میشود که عبارتند از :

  1. در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری
  2. در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری
  3. در خطای محض ، ظرف سه سال قمری

البته میتوان دیه در شبه عمد و در خطای محض را بصورت اقساطی پرداخت کرد و نیاز نیست که دفعتا پرداخت شود . بدین شرح که در خطای محض هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد هر سال نصف دیه میتوان پرداخت کرد. برای دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.

بررسی چند مورد از دیه مقدر اعضاء :

  • از بین بردن تمام موی سر ، در صورتی که دیگر نروید ، دیه کامل دارد.
  • از بین بردن دو چشم بینا ، دیه کامل دارد و از بین بردن هر یک از آنها ، نصف دیه دارد .
  • از بین بردن تمام زبان لال ، موجب یک سوم دیه کامل است.

هر گاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام اتفاق بیافتد ، علاوه بر دیه نفس ، یک سوم دیه نیز افزوده میشود

خیر تغلیظ دیه فقط مخصوص قتل نفس است .

بله حتی جنایت بر میت نیز شامل دیه میشود که البته دیه جنایت بر میت ، یک دهم دیه کامل انسان زنده است

تماس