وکیل دادسرا : دادسرا مرجع تحقیق کننده در جرایم میباشد. به دلیل اهمیت مجازات و جنبه عمومی آن قانون گذار بر آن شده است که رسیدگی به جرم را در دو مرحله ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و مرحله تحقیقات نهایی در دادگاه تقسیم کند.

البته در برهه ای از زمان در دهه هفتاد ، این نهاد پرارزش و مفید دستخوش تغییراتی شد و از نظام قضایی ایران حذف شد اما با گذشت زمان وجود چنین نهادی احساس شد و در دهه 80 ، این نهاد به سیستم قضایی بازگشت. حالیه درصدد آنیم که نهاد دادسرا را تشریح کنیم با عدل گو همراه باشید…

صلاحیت دادسرا

منظور از صلاحیت ، اقداماتی است که دادسرا صالح به انجام دادن آنهاست که عبارتند از :

 1. کشف جرم که توسط ضابطین دادگستری انجام میشود .
 2. تعقیب متهم که توسط دادستان بعنوان مقام تعقیب کننده انجام میشود.
 3. اجرای احکام کیفری که توسط معاونتی در دادسرا تحت نام اجرای احکام انجام میشود و آرای دادگاه ها را به مرحله اجرا میگذارند.
 4. انجام امور حسبی مانند تعیین قیم که توسط دادستان بعنوان مدعی العموم پیگیری میشود.

وکیل دادسرا

مقامات دادسرا

افراد تشکیل دهنده دادسرا عبارتند از :

 • دادستان بعنوان رییس این نهاد و مقام تعقیب کننده
 • معاونین دادستان که هر یک وظایف تنفیذ شده از سوی دادستان را انجام میدهند.
 • دادیار
 • بازپرس بعنوان مقام تحقیق کننده است که از لحاظ اداری تحت امر دادستان میباشد اما از لحاظ قضایی خود مقامی مستقل است و از دستورات دادستان تبعیت نخواهد کرد.
 • کارمند اداری

تفاوت دادسرا با دادگاه:

وکیل دادسرا : دادسرا با دادگاه تفاوت هایی دارد که به شرح ذیل است :

 1. در دادسرا رسیدگی نخستین میشود و در دادگاه رسیدگی نهایی میشود.جرایم ابتدا در دادسرا مطرح میشود و سپس در دادگاه مطرح میشود . البته در برخی جرایم مثل جرایم تعزیری درجه هفت و هشت جرم مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود بدون آنکه در دادسرا طرح شده باشد.
 2. در دادسرا در نهایت با صدور کیفرخواست رسیدگی خاتمه پیدا میکند اما در دادگاه با صدور رای رسیدگی خاتمه پیدا میکند.
 3. در دادسرا از قضات استفاده نمیشود اما در دادگاه از قضات پایه یک جهت صدور رای استفاده میشود.

ضابط کیست ؟

ضابط دادگستری مقامی می باشد که تحت امر دادستان میباشد و در جهت کشف جرم و جمع آوری ادله مربوط به جرم اقدام میکند. ضابط به ضابط عام و ضابط خاص تقسیم میشود.

ضابط عام منظور نیروی انتظامی میباشد که البته باید دوره آموزشی ضابطی را گذرانده باشند و دارای کارت ضابطی باشد.
ضابط خاص بطور مثال افسران نیروی های مسلح میباشند که فقط در حوزه مسیولیتی خود میتوانند وظایف ضابطی را انجام دهند .

خیر ابتدا دادستان باید ارجاع بدهد سپس بازپرس شروع به تحقیقات کند.

مرجع صالح برای حل اختلاف ، دادگاه صالح رسیدگی به اصل جرم میباشد.

بله دادستان حق دارد که موضوعاتی را که لازم میداند به بازپرس گوشزد کند.

بله متهم حق اخذ وکیل را دارد و یکی از وظایف بازپرس میباشد که قبل از شروع به تحقیقات ، به متهم این حق را تفهیم کند

بله در جرایم قابل گذشت یکی از وظایف بازپرس ، در صورت امکان ، ایجاد صلح و سازش میان طرفین میباشد.

بلی بازجویی و تحقیقات از زنان متهم باید توسط ضابطین آموزش دیده زن اتفاق بیافتد

تماس