وکیل تحویل خودرو : امروزه تحویل خودرو در قالب معاملات و اعمال حقوقی و گاه در قالب واقعه حقوقی اتفاق می افتد.
بطور مثال تحویل خودرو میتواند به سبب معامله بیع باشد یا تحویل خودرو به سبب واقعه ارث باشد . قصد داریم که موضوع تحویل خودرو را در قالب عقود مختلف بررسی کنیم با گروه حقوقی عدل گو همراه باشید…

تحویل خودرو در عقد بیع

به موجب قانون ، به مجرد ایجاب و قبول از سوی طرفین ، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مثمن میشود .
بنابراین شرط تحویل خودرو ، شرط صحت قرارداد نمیباشد .تحویل خودرو از وظایف فروشنده میباشد که باید به نحو احسن تحویل دهد.
تحویل و تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند از آن استفاده کند و تصرف مالکانه بر آن داشته باشد. به عبارت دیگر اگر خودرو در توقیف باشد ، تسلیم به درستی صورت نگرفته است.

وکیل تحویل خودرو

تحویل خودرو در عقد رهن

عقد رهن از عقود عینی میباشد . بدین توضیح که قبض شرط صحت میباشد.
بنابراین اگر راهن در قبال بدهی که به مرتهن دارد ، خودروی خویش را در وثیقه او قرار دهد ، تا زمانی که خودرو را به شخص مرتهن تحویل نداده باشد ، عقد رهنی منعقد نشده است.

تحویل خودرو در عقد اجاره

مرسوم است که مثلا برای مراسم عروسی خودرویی را جهت گل آرایی و سایر تشریفات عروسی اجاره میگیرند .
در عالم حقوق اصطلاحی داریم تحت عنوان وحدت مطلوب .

بطور مثال در عقد اجاره ، همان طور که تسلیم خودرو مهم است ، زمان تسلیم خودرو هم مهم است و اگر در زمان تعیین شده بین طرفین ، تحویل صورت نگیرد ، عقد منفسخ خواهد شد . در مراسم عروسی که خودرو کرایه شده است ، زمان تحویل مهم است و باید حتما در شب عروسی باشد در غیر اینصورت عقد اجاره منفسخ میشود و میتوان مطالبه خسارت کرد . بدین موضوع در عالم حقوق ، وحدت مطلوب میگویند.

اما همواره در تحویل خودرو ، زمان تحویل اهمیت چندانی ندارد . بعنوان مثال خودرویی جهت سیر و سفر کرایه شده است ولی در زمان تعیین شده خودرو تحویل داده نشده است . در این حالت حق فسخ بوجود می آید . بدین حالت در عالم حقوق ، تعدد مطلوب گفته میشود.

استفاده از وکیل تحویل خودرو در عقد عاریه

نکته ای که در این عقد حایز اهمیت است ، زمانی که شخص عاریه گیرنده ، خودرو را به شخص عاریه دهنده بازپس میدهد و تحویل میدهد ، مسوول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست ، مگر اینکه در غیر مورد توافق استفاده شده است.

تحویل خودرو حتما نیاز به تنظیم سند رسمی نیست و با مبایعه نامه عادی هم تحویل خودرو را میتوان انجام داد.

خیر تحویل خودرو در زمانی صحیح است که خودرو در رهن ، توقیف و … نباشد تا بتوان عملا از خودرو استفاده کرد.

تماس