وکیل اعاده دادرسی 100% تخصصی

معنای اعاده دادرسی

از لحاظ لغوی اعاده به معنای بازگشت می باشد و از لحاظ حقوقی به معنای بازبینی کردن حکم قطعی دادگاه میباشد.

نهاد حقوقی اعاده دادرسی

در امور حقوقی اصل بر این است که حکمی که صادر میشود قطعی میباشد و دیگر نیازی به بازبینی کردن آن حکم نمیباشد اما قانونگذار محترم نهاد حقوقی فوق العاده ای را طراحی کرده است که حتی اگر حکم قطعی شده باشد میتوان دوباره آن را بازبینی کرد.

مرجع رسیدگی اعاده دادرسی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی عدولی می باشد بدین معنا که آن دادگاهی که رای صادر کرده است.اگر دادگاه بدوی رای قطعی را صادر کرده باشد ،همان دادگاه بدوی باید رسیدگی را انجام دهد یا اگر دادگاه تجدیدنظر رای قطعی را صادر کرده باشد ، آن دادگاه تجدیدنظر باید حکمی که خود صادر کرده است ، دوباره رسیدگی کند.

مهلت اعاده دادرسی از احکام قطعی

مهلت اعاده دادرسی برای افرادی که در ایران هستند بیست روز و برای افرادی که خارج از کشور هستند دو ماه مهلت اعاده دادرسی میباشد و مبدا این مواعد از تاریخ ابلاغ احکام قطعی میباشد.

جهات اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی خلاف اصل میباشد و به خاطر این علت فقط در موارد بسیار معدودی میتوان از احکام قطعی اعاده دادرسی کرد که این موارد در امور حقوقی طبق قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین شرح بیان شده است:

 1. حکمی که دادگاه صادر کرده است خواهان دعوا نخواسته است.
 2. حکمی که دادگاه صادر کرده است بیشتر از خواسته بوده است.
 3. در مفاد حکم صادره از دادگاه تضاد وجود داشته باشد.
 4. در مفاد دو حکم از دو دعوا از یک دادگاه تعارض وجود داشته باشد.
 5. طرف مقابل از حیله و خدعه ای استفاده کرده است که در رای دادگاه موثر بوده است.
 6. حکم دادگاه مبتنی بر اسنادی بوده است که جعلی بودن آنها ثابت شده است.
 7. پس از صادر شدن حکم قطعی، اسناد و مدارکی در جهت حقانیت شخص اعاده کننده بوجود آمده است بدین شرط که در جریان دادرسی به آنها دسترسی نداشته بود.

ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی:

در امور حقوقی و مدنی ، وکیل اعاده دادرسی که وکالت دعوایی را قبول می کند،حق ندارد بدون اینکه در وکالتنامه تصریح شده باشد ،از حکم قطعی اعاده دادرسی کند و حتما مطابق بند 1 ماده 35 قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، باید توسط موکل صراحتا این اختیار به وکیل اعاده دادرسی داده شود .

جهات اعاده دادرسی در امور کیفری

مطابق ماده چهارصد و هفتاد و چهار قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هفت جهت وجود دارد که شخص از احکام قطعی کیفری میتواند از نهاد اعاده دادرسی استفاده کند که به شرح ذیل میباشد:

 1. کسی به محکومیت قتل از سوی دادگاه محکوم شده باشد اما بعدا زنده بودن شخص مقتول به اثبات برسد.
 2. چند نفر به اتهام جرمی محکوم شده باشند در صورتی که برای انجام آن رفتار مجرمانه فقط تصور یک شخص برای ارتکاب آن جرم میتوان قایل شد.
 3. شخصی متهم به ارتکاب یک رفتار مجرمانه شده باشد و توسط دادگاه محکوم شده است و شخص دیگری هم مرتکب همان جرم شده باشد بطوری که از تضاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنها احراز شود.
 4. درباره فردی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود.
 5. اگر دادگاه بر مبنای شهادت شهود حکم صادر کند و بعدا معلوم شود که شهادت شاهدان کذب بوده است.
 6. پس از صدور حکم قطعی اتفاقی رخ دهد که موجب اثبات بی گناهی فرد محکوم شده شود.
 7. عمل ارتکابی جرم نباشد.

وکیل اعاده دادرسی

انواع اعاده دادرسی در امور حقوقی

اعاده دادرسی در امور حقوقی دو نوع می باشد:

نوع اول) اعاده دادرسی اصلی

زمانی اتفاق میافتد که فرد راسا با تقدیم دادخواست درخواست بازبینی کردن از احکام قطعی را میدهد.

نوع دوم) اعاده دادرسی طاری

زمانی اتفاق میافتد که در حین دعوا بین طرفین دعوا، یک طرف حکم قطعی را ابراز میکند که طرف دیگر در مقام دفاع با استفاده از جهات اعاده دادرسی در صدد خدشه به سند ابرازی بر می آید.

حکم ویژه

رییس قوه قضاییه درباره این نهاد فوق العاده حکم ویژه ای دارد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه درباره تمام آرا چه حکم باشد و چه قرار باشد میتواند از این نهاد فوق العاده استفاده کند این در حالی است که در شرایط عادی فقط از احکام میتوان درخواست اعاده دادرسی کرد.

تماس با عدل گو

بله،طبق ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی چه از نوع اصلی باشد و چه از نوع طاری باشد،نیاز به تقدیم دادخواست دارد

ین اشخاص حق درخواست اعاده دادرسی را دارند:
1.محکوم علیه 2. دادستان کل کشور 3. دادستان مجری حکم

تماس