وکیل اعاده دادرسی حقوقی : یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای محاکم قضایی که بعد از قطعی شدن احکام از این نهاد استفاده می شود ، اعاده دادرسی میباشد . البته استفاده کردن از این نهاد دارای شرایط ویژه ای است که به طرح آنها میپردازیم با گروه حقوقی عدل گو همراه باشید..

جهات اعاده دادرسی

برای اعاده‌ دادرسی نمیتوان از هر جهتی اقدام به طرح دعوا کرد بلکه فقط از جهاتی که قانونگذار بیان کرده است میتوان به اقامه دعوا پرداخت.

وکیل اعاده دادرسی حقوقی

جهاتی که قانونگذار محترم بیان کرده است به شرح زیر میباشد :

  1. هنگامی که دادگاه به موضوعی رای داده باشد که مورد خواسته خواهان نبوده است یا اینکه بیشتر از خواسته خواهان رای داده است. بعنوان مثال خواسته خواهان 20 میلیون تومان بوده است اما قاضی محترم به 30 میلیون تومان رای داده است.
  2. وجود تضاد در یک حکم یا وجود تضاد در دو حکم که پیش از آن توسط همان دادگاه صادر شده است.
  3. حیله توسط طرف مقابل به کار گرفته شده است که تاثیرگذار در حکم دادگاه است یا حکم دادگاه استناد به یک سند جعلی است و در آخر دلیلی بر محق بودن درخواست کننده اعاده دادرسی بعد از صدور حکم آمده است که در جریان دادرسی پنهان بود.

مهلت اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از احکام حقوقی 20 روز است اما برای کسانی که در خارج از مرزهای ایران سکونت دارند ، 2 ماه است .

البته توجه داشته باشید ابتدای شروع این مواعد برای آرا حضوری از تاریخ ابلاغ است و برای آرای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی توسط وکیل اعاده دادرسی حقوقی میباشد.

در این میان اگر جهت اعاده دادرسی حیله طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات حیله است.

انواع اعاده‌ دادرسی

اعاده دادرسی اقسامی دارد که عبارتند از :

  1. اعاده دادرسی اصلی که متقاضی بصورت جدا و بدون هیچ وابستگی به دعوایی تقاضای بازگشت حکم را میکند.
  2. اعاده‌دادرسی طاری که در ضمن یک دادرسی ، حکمی بعنوان دلیل بر روی میز محکمه قرار میگیرد و کسی که دلیل علیه اوست ، به دنبال خدشه‌دار کردن دلیل ، در پی اعاده‌دادرسی از آن برمی‌آید.

مرجع صالح رسیدگی

اعاده‌دادرسی حقوقی ، عدولی میباشد ؛ بدین معنا که همان دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است ، به اعاده‌دادرسی رسیدگی میکند.
قابل توجه است که دادخواست اعاده‌دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میشود که حکم بعنوان دلیل در آنجا ابراز شده است و پس از آن دادخواست به دادگاه صادرکننده ارسال خواهد شد.

قبول درخواست اعاده‌ دادرسی حقوقی

زمانی که فرد متقاضی اقدام به اعاده‌ دادرسی میکند ، درخواست او مورد بررسی قرار میگیرد و اگر درخواست اعاده پذیرفته شد ،قرار قبولی صادر میشود که اثر قرار مزبور ، اجرای حکم در محکوم‌به غیرمالی متوقف میشود و در محکوم‌به مالی با اخذ تامین از محکوم‌له ادامه پیدا میکند.

ورود شخص ثالث در اعاده‌ دادرسی

در اعاده‌ دادرسی ورود شخص ثالث محلی از اعراب ندارد؛به عبارت دیگر در اعاده‌دادرسی غیر از طرفین دعوا ، شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوا شود.

بله باید در وکالتنامه حتما ذکر شود که وکیل حق اعاده‌دادرسی دارد و گرنه اقامه دعوا از سوی وکیل در مورد اعاده‌دادرسی بدون تصریح در وکالتنامه در دادگاه مورد پذیرش نخواهد گرفت.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در اعاده‌دادرسی ، 5\4 درصد نسبت به محکوم‌به میباشد البته در مورد دیگر طرق فوق‌العاده یعنی اعتراض شخص ثالث و فرجام‌خواهی نیز اینگونه میباشد.

تماس