وکیل استرداد طلا و هدایای نامزدی : نامزدی و یا وعده ازدواج ، قراردادی است بین دو نفر که به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.

وعده ازدواج ، ایجاد علقه ی زوجیت نمیکند. بنابراین هر یک از زن و مرد ، مادام که عقد نکاح جاری نشده است ، میتوانند از ازدواج امتناع کنند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند..

هدایای دوران نامزدی

اولین مرحله ای که پیش از عقد ازدواج بین زن و مرد انجام میشود ، نامزدی است . حال اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به ازدواج نشود ، تکلیف هدایای رد و بدل شده چیست؟

وکیل استرداد طلا و هدایای نامزدی

انواع هدایای دوران نامزدی

هدایای دوران نامزدی به دو دسته هدایای مصرف شدنی و هدایای غیرمصرفی تقسیم میشود.

هدایای مصرف شدنی

هدایای مصرف شدنی به منظور منتفع شدن و مصرف کردن به طرف مقابل داده میشود . از این رو عادتا این هدایا نگه داشته نمی شود و به مصرف میرسد. بنابراین در صورت به هم خوردن نامزدی نمیتوان این هدایا یا قیمت آنها را مطالبه کرد. مثل :گل ، میوه ، شیرینی

هدایای غیرمصرفی

هدایای غیرمصرفی چون معمولا نگهداری میشوند و با یکبار مصرف از بین نمی روند ، قابل استرداد هستند.  اگر این هدایا موجود باشند ، عین آنها قابل استرداد و در صورت تلف شدن ، اگر در اثر تقصیر فرد باشد ، قیمت آنها قابل مطالبه است؛ مگر اینکه تلف بدون تقصیر فرد باشد که قیمت هدایا قابل استرداد نیست.

استرداد طلا در دوران نامزدی

معمولا در دوران نامزدی از سوی طرفین چه از سوی مرد به زن و چه از سوی زن به مرد طلاجاتی رد بدل میشود.بعنوان مثال مرد برای زن سرویس طلا خریداری میکند و به او هدیه میدهد .

طبق اصل اگر در دوران نامزدی از سوی یکی از طرفین سرویس طلایی خریداری شود و هدیه داده شود و سپس نامزدی برهم بخورد ، چون طلا یک مال غیرمصرف شدنی میباشد ، باید طلا استرداد شود منتهی اگر در هدیه ای که داده میشود شرطی شده باشد که حتی در صورت برهم خوردن نامزدی ، طلا استرداد نخواهد شد ، دیگر نمیتوان تقاضای پس دادن طلا را داد.

بهم خوردن نامزدی به علت فوت

اگر وصلت به علت فوت یکی از نامزدها به هم خورده باشد ، قیمت هدایا قابل مطالبه نیست ولی اگر عین هدایا موجود باشد ، قابل مطالبه میباشد.

وکیل استردادهدایای نامزدی

قبل از مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای استرداد هدایای نامزدی در دادگاه خانواده ، میتوان از طریق ارسال اظهارنامه حقوقی به طرف مقابل ، این امر را تقاضا نمود . ارسال اظهارنامه برای پس گرفتن هدایای نامزدی نیز مانند سایر دعاوی حقوقی است و در صورتی که طرف مقابل به اظهارنامه استرداد هدایا پاسخ قانع کننده‌ای نداده و یا از استرداد هدایا امتناع نماید ، میتوان به دادگاه خانواده ، دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی داد و در این دادخواست ، به ارسال اظهارنامه حقوقی استرداد هدایای نامزدی بعنوان دلیل استناد کرد.

بدیهی است استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی وکیل باتجربه خانواده  و وکیل استرداد طلا و هدایای نامزدی در این زمینه می تواند کمک شایانی به حل پرونده شما کند.

خیر در صورتی هبه معوض باشد ، به هیچ عنوان نمیتوان آنها را برگرداند و برای همیشه متعلق به شخص هدیه گیرنده میباشد.

اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض به هم خوردن نامزدی ، از جهت صرف امتناع از وصلت ، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند ، بی شک چون مخالف با ذات نامزدی است ، معتبر نخواهد بود.

تماس