وکیل اجرت المثل ایام تصرف:

در این مقاله می خواهیم با اجرت المثل در ایام تصرف ، موارد درخواست اجرت المثل ،دعوای مطالبه اجرت المثل و…  آشنا شویم .

اجرت المثل ایام تصرف 1

معنای اجرت المثل:

ترکیب اجرت المثل از دو کلمه «اجرت» و «مثل» تشکیل شده است که (اجرت) به معنی عوض و دستمزد است و کلمه (مثل) به معنی، همانند، شبیه و معادل آمده است که در مجموع اجرت المثل را باید به عوض استفاده از مالی یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد تعریف کرد.

در علم حقوق تعریفی از  اجرت المثل ارائه شده است، بدین شرح : اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و اصل مال زائل نشده باشد و برای زمانی که استفاده کرده است، بین دو طرف بهای مال مشخص نشده باشد، آنچه به منظور اجرت منافع استفاده شده، باید به صاحب مال مزبور بدهد که به آن اجرت المثل گفته می شود. ممکن است استفاده شخص با اذن مالک باشد یا بدون اذن مالک صورت پذیرد.

ماده ۳۳۷ قانون مدنی بیان می دارد:

«هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

استفاده از مال دیگری به طور معمول و درنظر عرف، دارای اجرتی است. بنابراین اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن از بین نرود و باقی بماند مانند استفاده از اتومیبل و خانه، و بین استفاده کننده (منتفع) و مالک آن عقدی منعقد نشده باشد منتفع باید بابت آنچه استفاده کرده به صاحب مال مبلغی را پرداخت کند به وجهی که بابت این استفاده پرداخت میشود هم اجرت المثل گفته میشود.

برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط، اوضاع و احوال، نوع استفاده و … مبلغی برای مدت استفاده مشخص میشود. که تعیین این مبلغ به عهده کارشناس است و می توان گفت نقش کارشناس در تعیین میزان اجرت المثل از اهمیت اساسی برخوردار است. کارشناس یا قاضی، بها و ارزش چیزی یا کاری یا تعهدی که بین طرفین یک رابطه حقوقی تعیین نشده را براساس عرف تعیین می کنند.

در زمانی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال امتناع ورزد، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مبنی بر مطالبه اجرت المثل در مراجع ذی صلاح نماید.

همانطور که بیان شد اصل مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و الاضرار في الاسلام باز می گردد.

همچنین طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ فردی نمی تواند به واسطه حق خویش به کسی ضرری برساند و به منافع دیگران تجاوز کند.

بدین منظور درخواست اجرت المثل ایام تصرف حق قانونی مالک است و منتفع باید تکلیف خود را به جا آورد.

وکیل اجرت المثل

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف:

همانطور که بیان گردید محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین پس از اقامه دعوا، کارشناس با در نظر گرفتن شرایط مختلف میزان اجرت المثل ایام تصرف را تعیین می کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. و دادخواست شامل تمام اسناد و مدارک و ضمائم و… است که به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه چاپ میشود.

صلاحیت رسیدگی به دعوای اجرت المثل بستگی به میزان مبلغی است که مقوم شده است.

در برخی از موارد که خواهان از مبلغ مشخص اجرت المثل اطلاع نداشته باشد به منظور مشخص شدن مبلغ حدودی، موضوع را ابتدا به کارشناس ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر کارشناس و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینه دادرسی صورت می گیرد.

دادخواست به برگه ویژه ایی می گویند که درخواست خواهان پرونده در آن بیان گردیده است.

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خصوصیات دادخواست بیان میدارد:

دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

  1.  نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان  تبصره: در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
  2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
  3. تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد
  4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد
  5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد
  6. ذكر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ،از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته، به ترتیب و واضح نوشته وی شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و من اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
  7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجر از امضاء اثر انگشت او…»

به بیان دیگر دادخواست ذکر ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق ویژه که همگی آنها حاوی مشخصات طرفین دعوا و وکیل و خواسته که یا مالی با غیرمالی است.

و همانطور که گفته شد، تعیین بهای خواسته اگر مالی باشد و امکان محاسبه دقیق آن مقدور نباشد آن را مقوم می نمایند.

و ستون دلائل و منضمات و شرح متن دادخواست و امضاء خواهان یا وکیل وی و بعد از آن ارجاع و ثبت آن که همگی به صورت متوالی در دادگستری انجام می گیرد.

پس از ارجاع پرونده و مشخص کردن وقت رسیدگی و بعد از ابلاغ به طرفین پرونده..

و تشکیل جلسه دادرسی و اخذ اظهارات طرفین، جهت تعیین اجرت ایام تصرف، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نمایند.

مراحل اجرای قرار کارشناسی به شرح زیر است:

در اولین جلسه دادرسی به علت تعیین کردن قیمت وبهای اجرت المثل ملک مورد برسی از زمان تصرف بدون اذن، قرار کارشناسی صادر می گردد.

پس از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و مشخص کردن میزان مزد کارشناسی تعیین می گردد.  چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با توجه به ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م. قرار ابطال دادخواست صادر می شود. در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت اجرای قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.

با توجه به ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م. بعد از تشکیل جلسه دادگاه، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناس تعیین می گردد.

نتیجه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند در طول مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطالبه ایی درخصوص ابلاغیه دارند اظهار نمایند.

اکنون 2 فرض مطرح می شود:

  • هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد نشود و نظر کارشناس مربوطه مطابق شرایط باشد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.
  • اگر به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد شود، قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی می شود.
وکیل اجرت المثل ایام تصرف

اجرت-المثل

وکیل اجرت المثل ایام تصرف:

از آنجایی که مطالبه اجرت المثل ایام تصرف موضوعی است که با منافع هر دو طرف خواهان و خوانده ارتباط مستقیم دارد، لذا بهتر است برای موفقیت و جلوگیری از اطاله دادرسی به وکیل متخصص و با تجربه مراجعه شود.

بسیاری از شهروندان قصد دارند خودشان در دادگاه اقامه دعوا نمایند ولی اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی را انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاهها میشود. بنابراین بهترین اقدام اخذ وکیل برای اقامه دعوا می باشد.

گروه وکلای عدل گو با مشاوره 24 ساعته پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. شما می توانید برای ارتباط با وکلای عدل گو جهت رسیدگی به پرونده های خود از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس