وکیل اثبات مالکیت:

گاهی ممکن است دو یا چند نفر ادعای مالکیت برمالی را داشته باشند.
در این صورت فردی که مالک واقعی است می بایست با دردست داشتن مدارک کافی و لازم که دلایل مالکیت باشند به دادگاه مراجعه نماید.
در این خصوص بهترین راه این است به وکیل متخصص در این حوزه مراجعه نمایید، تا به خواسته ایی مطلوب برسید.

مالکیت مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه ایی است بین شخص و شی که به وی حق هر گونه تصرف، انتفاع و استفاده را می دهد.

اثبات مالکیت

ویژگی های مالکیت:

مالکیت حقی مطلق

مطابق قانون مدنی:
هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

باتوجه به ماده فوق این حق به صاحب آن اجازه می دهد که هرگونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره ای از آن ببرد مگر آنکه قانون استثنا قائل شئه باشد.
لازم به ذکر است اکنون بحث یک قاعده و اصل فقهی نیز به میان می آید که بیان می دارد مردم بر اموال خود مسلط هستند وحق هرگونه تصرفی را دارند، این قاعده تسلیط نام دارد.
ولیکن مطابق قانون اساسی این اعمال حق مالکیت نباید به کسی ضرر برساند یا وسیله تجاوز به منافع عمومی باشد.

مالکیت حقی انحصاری

بدین معنی که مالک حق دارد منحصراً از مال خود بهره مند شود و از تصرفات دیگران در آن جلوگیری نماید هر چند که این تصرفات ضرری به حال او نداشته باشد.
به طور مثال مالک می تواند از گردش دیگران در باغ خود ممانعت کند اگرچه این امروز در ضمن هیچ گونه خسارتی برای وی نباشد.

مالکیت حقی دائمی

مالکیت عین حقی دائمی می باشد. بدین معنی که مدت معینی ندارد و تا موضوع آن باقی باشد مالکیت هم باقی می ماند و با عدم استفاده یا معطل گذاردن مال از بین نمی رود.
البته انتقال مال به دیگری از طریق معاملات ناقله مانند فروش یا از راه ارث و وصیت منافاتی با وصف یاد شده ندارد؛ زیرا در این موارد مالک تغییر می‌یابد ولی مالکیت باقی است.

حدود مالکیت:

مالک همانطور که گفتیم حق هر گونه استفاده و انتفاع نسبت به مال خود را دارد.
به علاوه تمام ثمرات و متعلقات مال به طور تبعی متعلق به اوست.

حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است

مطابق ماده ١٣٢ قانون مدنی:
نمی تواند در ملک خود تصرف می‌کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

این قاعده مبتنی بر حدیث نبوی لاضرر و لاضرار در اسلام می باشد.
با توجه به موارد فوق هیچ کس نمی تواند به واسطه اعمال حق مالکیت خود به غیر آسیب یا ضرری وارد نماید.

وکیل اثبات مالکیت

دلایل اثبات مالکیت:

سند:

محکم ترین دلیل مالکیت در دست داشتن سند می باشد.

مطابق ماده ٢٢ قانون ثبت:
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی هرچند به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

تصرف یا اماره ید:

همانطور که بیان گردید تصرف در اصطلاح حقوقی عبارت است از تسلط و استیلا بر مال در مقام اعمال حق.
تصرف بدین معنی برابر ماده ۳۵ قانون مدنی، دلیل مالکیت است.
این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی قاعده ید یا اماره ید نامیده می شود.

در حقیقت تصرف یک اماره قانونی است یعنی وضعیتی است که به حکم قانون دلیل بر مالکیت شناخته می شود.

در یک جامعه منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف دارد و مانند مالک رفتار می کند مالک است، اگر چه دلیلی غیر از تصرف نداشته باشد.

بنابراین قانونگذار با وضع قاعده مذکور از مالک و مالکیت در مقابل دعاوی بی اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت می نماید.
مطابق قاعده فوق هرگاه شخصی مانند مالک با ملکی رفتار کند دلیل مالکیت او می باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود .
اماره ید تا جایی ارزش دارد که دلیل محکم تری مانند سند وجود نداشته باشد.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت:

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط به اموال غیر منقول ، محل وقوع مال می باشد.

هرگاه اختلاف در مالکیت مورث در جزئی از مجموعه باشد که تفکیک آن به سایر موارد مورد اتفاق وراث لطمه ای نزند باید این مورد اختلاف از موضوع تقسیم ترکه تفکیک و با رعایت صلاحیت دادگاه ذیربط و ضمن تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دعوای مستقل رسیدگی و پس از قطعیت حکم به تقسیم حقوق وراث اقدام شود و چنانچه تعرض مالکانه به جزئی از مجموعه‌های ترک به‌گونه‌ای باشد که تفکیک آن ممکن نشود امر تقسیم کلی تر که رسیدگی به ادعای مالکیت معارض است.

هرگاه اختلاف در مالکیت مورث در جزئی از مجموعه باشد که تفکیک آن به سایر موارد مورد اتفاق وراث لطمه ای نزند باید این مورد اختلاف از موضوع تقسیم ترکه تفکیک و با رعایت صلاحیت دادگاه ذیربط و ضمن تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دعوای مستقل رسیدگی و پس از قطعیت حکم به تقسیم حقوق وراث اقدام شود و چنانچه تعرض مالکانه به جزئی از مجموعه‌های ترک به‌گونه‌ای باشد که تفکیک آن ممکن نشود امر تقسیم کلی تر که رسیدگی به ادعای مالکیت معارض است.

علاوه بر این که خواسته دعوا در مورد سوال نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و من جزا و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تامین خواسته امکان پذیر باشد، اصولاً در این‌گونه دعاوی و دعاوی راجع به الزام خوانده به وفای به عهد و شروط و قراردادها برای امکان اجرای حکم در آینده و حفظ و تامین آن قالب صحیح حفظ مال موضوع دعوا، تقاضای صدور دستور موقت در باب در دادرسی مدنی است که با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف سهام آن مال تامین شود باین ترتیب مورد از مصادیق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است .

 

وکیل اثبات مالکیت :

همانطور که ذکر شد برای ثابت کردن مالکیت خود بر مالی به فردی نیاز دارید که ضمن تخصص و آگاهی، دارای تجربه در این زمینه نیز باشد.
گروه وکلای عدلگو با کادری مجرب متشکل از وکلای باتجربه و متخصص آماده پاسخگویی و راهنمایی به شما عزیزان می باشند.
شما میتوانید در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

 

تماس