وکیل آدم ربایی : آدم ربایی یعنی ربودن شخصی با هر قصد و به هر نحو. ربودن یعنی جابه جایی و بازداشت کردن یک فرد خلاف خواسته اش. موضوع جرم آدم ربایی ، انسان می باشد ؛ فلذا بردن حیوان و اشیاء ، ذیل این عنوان قرار نمیگیرد. در ادامه با توضیحات وکیل کیفری گروه حقوقی عدل گو همراه باشید…

عنصر قانونی جرم آدم ربایی

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ، به جرم آدم ربایی اشاره شده است.

عنصر مادی جرم آدم ربایی

ربودن و مخفی کردن پیکره جرم آدم ربایی را تشکیل میدهد .

عنصر معنوی جرم آدم ربایی

مانند هر فعل مجرمانه ی دیگری ، جرم آدم ربایی هم نیاز به قصد ، اختیار ، اراده خواهد داشت.
بطور مثال اگر شوهری ، زن خود را ، در حالی که با او کدورت دارد ، سوار خودرو خود کرد و به خانه خود برد ، در اینجا پدر زن نمیتواند شوهر را به اتهام آدم ربایی ، او را محکوم کند ؛ زیرا شوهر سوء نیت نداشته است و قصد و اراده دزدیدن زن خود را نداشته است.

وکیل آدم ربایی

مجازات جرم آدم ربایی

وکیل آدم ربایی – طبق بند ب ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، مجازات جرم آدم ربایی کاهش پیدا کرده است و بدین شرح میباشد :

  • اگر آدم ربایی با تهدید یا اینکه با زور و عنف باشد ، حبس تعزیری درجه 4 یعنی بیش از پنج تا ده سال زندان
  • اگر آدم ربایی به غیر از تهدید یا زور و عنف باشد ، حبس تعزیری درجه 5 یعنی بیش از دو تا پنج سال زندان

نسخ قسمتی از ماده 621 باب پنجم

به موجب بند پ ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، مصوب سال 1375 ، منسوخ شده است .

به عبارت دیگر در گذشته مجازات شروع به جرم آدم ربایی ، سه تا پنج سال حبس داشت اما به موجب قانون اخیر التصویب ، مجازات شروع به جرم آدم ربایی ، مطابق قاعده ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تعیین مجازات میشود.

موارد تشدید مجازات جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی انواعی دارد :

  1. آدم ربایی ساده که تا کنون به بررسی آن پرداخته ایم.
  2. آدم ربایی مشدد : در سه صورت جرم آدم ربایی مشدد اتفاق میافتد:
  • اگر سن انسانی که مورد ربایش قرار میگیرد ، کمتر از 15 سال تمام باشد.
  • اگر وسیله ربودن انسان ، توسط وسیله نقلیه باشد.
  • اگر انسانی که مورد ربایش قرار میگیرد ، مورد آسیب جسمی واقع شود یا اینکه آسیب شرافتی و آبرویی ببیند مانند اینکه مورد تجاوز قرار بگیرد.

مجازات جرم آدم ربایی مشدد ، حداکثر مجازات تعیین شده درباره جرم آدم ربایی ساده می باشد. جهت دریافت مشاوره حقوقی از وکیل آدم ربایی با دکترین و کارشناسان حقوقی عدل گو در تماس باشید…

در صورتی که راننده ، مسافر را با زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری ، به محل دیگری ببرد ، مرتکب جرم آدم ربایی شده است.

بله ، منظور قانون گذار از وسیله نقلیه ، هر نوع وسیله ای است که باعث انتقال فرد به مکان دیگری میشود و مختص اتومبیل نمیباشد.

موضوع جرم آدم ربایی انسان زنده است ؛ فلذا هیچ جرمی ارتکاب نیافته است.

تماس