جعل عنوان استفاده از عنوان‌هایی مانند رئیس ، فرمانده ، سردار ، امیر ، معاون، مدیرعامل ، قاضی ، وکیل و عناوینی از این قبیل میباشد که افراد با توسل به آنها ، سعی در مهم جلوه‌دادن خویش و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.

همچنین استفاده از عناوین علمی دکتر ، مهندس و … که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد ، توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌ علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد .

جعل عنوان

متاسفانه امروزه به راحتی این عناوین علمی و یا سایر عناوین کشوری و لشکری در محاوره مردم مورد استفاده قرار میگیرد و موجبات جرایمی از قبیل کلاهبرداری یا فریب در ازدواج را فراهم میکند . به همین منظور قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری این فعل قبیح کرده است توضیحات بیشتر با وکیل جعل

انواع جعل عنوان

الف ) جعل عنوان با جعل کارت شناسایی یا حکم : معمولا افراد برای معرفی خود در این عناوین از کارت ، احکام یا نامه‌هایی که جعلی هستند استفاده میکنند.

ب ) جعل عنوان با پوشیدن لباس نظامی : از جمله شگردهای مجرمان معرفی خود بعنوان ماموران نظامی و انتظامی و پوشیدن لباس آن‌ها است.

محل استفاده از عناوین جعلی

استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ، مجله ، تارنما(سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

ویژگی جعل عنوان

این جرم از جرایم مقید به نتیجه نیست و بنابراین حصول نتیجه خاص در آن شرط نمیباشد و همینکه مرتکب با علم و اطلاع از اینکه واجد چنین عنوانی نیست ولی از آن استفاده کرده باشد ، وقوع جرم محقق است .

مستند قانونی استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

طبق ماده واحده قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب سال1388 مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون تا صد میلیون ریال مجازات خواهند شد .

مجازات جعل عناوین دولتی

هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است ، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

راه‌های پیشگیری از افتادن در دام جاعلان عنوان

چنانچه افرادی که با پوشش نیروی انتظامی مراجعه میکنند رفتار غیرمتعارفی داشته باشند شهروندان باید موضوع را به سرعت به پلیس 110 اطلاع دهند.

همچنین میتوان استعلام هویت مامور یا کارمند مربوطه را از ادارات ذیربط انجام داد یا درخواست کارت شناسایی هویتی را کرد.

وکیل کیفری : وانگهی هر شخصی که خود را دکتر، مهندس ، وکیل و … قلمداد میکند و این عناوین تعیین‌کننده در معامله یا قرارداد است ، با بررسی مدارک وی یا استعلام از نظام صنفی مربوطه میتوان به واقعیت رسید.

هم مجازات جعل عنوان و هم مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

جرم مذکور به صرف ارائه محقق میشود یعنی با ارتکاب عملی مثل به‌کاربردن، تسلیم و ارائه کردن و نظایر آن استعمال محقق میشود.

تماس