تفسیر قانون امور حسبی

قانون امور حسبی مشتمل بر ۳۷۸ ماده و در سال ۱۳۱۹ تصویب شده است.
امور حسبی به چه اموری گفته می شود؟! به اموری که در راستای حل اختلاف و در جهت سازش انجام پذیرد در اصطلاح حقوقی حسبی میگویند. همچنین بنابر نظریه دکترین امور حسبی شامل اموری می شود که نیازی به طرح شکواییه و دعوی نخواهد داشت.

بنابراین اساس برای رسیدگی به چنین اموری قانون احکام امور حسبی حاکم است. بدین گونه امور حسبی را میتوان مربوط به امورات و احوالات شخصیه انسان دانست.

امور حسبی شامل : موارد عزل و نصب قیم، صدور حکم موت فرضی، تحریر و رد ترکه، مهر و موم ترکه، صدور حکم رشد، گواهی حصر وراثت ، صدور حکم حجر و … می شود. به نحوی می‌توان نقطه مقابل امور حسبی را امور ترافعی دانست.

امور ترافعی به اموری گفته می‌شود که شرط رسیدگی به آن امورات لزوم منازعه بین دو شخص باشد.

تماس